วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 13 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20101631942 กฤษฎา ณะราชา 2010101 - สาขางานยานยนต์ ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 20101631936 สุทธิพงศ์ แก้วแสงแจ่ม 2010101 - สาขางานยานยนต์ ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 20101632000 ฤาฤทธิ์ สิงห์นวน 2010101 - สาขางานยานยนต์ ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
4 20101632015 สหรัฐ ขอนทอง 2010101 - สาขางานยานยนต์ ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
5 20101631998 ประวิตร เรืองแจ่ม 2010101 - สาขางานยานยนต์ ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
6 20101631931 อภิรักษ์ เป็นสุข 2010101 - สาขางานยานยนต์ ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
7 20101631933 ปฎิภาณ สุขตัว 2010101 - สาขางานยานยนต์ ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
8 20101631950 อาทิตย์ แสงเงิน 2010101 - สาขางานยานยนต์ ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
9 20101631980 ธีรภาพ นิ่มนวล 2010101 - สาขางานยานยนต์ ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
10 20101632021 ธีรภัทร์ นิ่มนวล 2010101 - สาขางานยานยนต์ ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
11 20101631925 รัชพล อินวัง 2010101 - สาขางานยานยนต์ ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
12 20101632018 ไพศาล ปลื้มจิตร 2010101 - สาขางานยานยนต์ ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
13 20101632004 เจตนิพัทธ์ อนุสนธิ์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว