วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 8 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20106631938 รพีภัทร เกษมจิตร 2010601 - สาขางานก่อสร้าง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 20106631927 ชลสิทย์ แม่นศรี 2010601 - สาขางานก่อสร้าง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
3 20106632028 รัตนชัย อินทพงษ์ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
4 20106631947 จิรเมธ แก้วทองคำ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
5 20106631983 ศศิธร ธนูศร 2010601 - สาขางานก่อสร้าง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
6 20106631937 ปริญญา หาญชาตะ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
7 20106632073 ธีรภัทร์ สอนเพ็ง 2010601 - สาขางานก่อสร้าง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
8 20106632063 บูรศักดิ์ ทองดอนเปรียง 2010601 - สาขางานก่อสร้าง ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว