วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 5 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20108631930 วรัญญา วิศนุกร 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 20108631943 สุพรรษา จันทราภิรมย์ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
3 20108631984 เนตรติญา ยอยหนูรอบ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
4 20108631939 วรรณนิตสา พรมเสน 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
5 20108631985 พรนภา ทองเข้ม 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ