วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 5 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20204632001 กนกวัลย์ ขอนทอง 2020401 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
2 20204632062 อรณา กาวิวงษ์ 2020401 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 20204631929 นันทโรจน์ สัตติยารักษ์ 2020401 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
4 20204632079 นันทกรานต์ ทองคำมาก 2020401 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
5 20204632061 ณัฐนันท์ ขจรไชยศักดิ์ 2020401 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลงทะเบียนแล้ว รออนุมัติ