วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 7 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 3102631973 ทนงเดช เหล็กคม 310201 - สาขางานเครื่องมือกล ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
2 3102631960 กลูน เมฆเลื่อม 310201 - สาขางานเครื่องมือกล ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 3102631990 จีรวัฒน์ เรียงผา 310201 - สาขางานเครื่องมือกล ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
4 3102631961 ธนกร กองกาญจน์ 310201 - สาขางานเครื่องมือกล ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
5 3102631965 ก้องกิดากร บุญสุด 310201 - สาขางานเครื่องมือกล ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
6 3102631953 ปารเมศ จันทะเสน 310201 - สาขางานเครื่องมือกล ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
7 3102632055 พีระพงษ์ ปรีเปรม 310201 - สาขางานเครื่องมือกล ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ