วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 11 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 3104631970 กัณหพงศ์ ศรีใจวงศ์ 310402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
2 3104632014 ทวีศักดิ์ ไชยราช 310402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 3104632044 ธีรพัฒน์ ทองแท่งใหญ่ 310402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
4 3104631992 นันฐวัฒน์ เรื่อศรีจันทร์ 310402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
5 3104631993 วัชรากร มั่นกิจ 310402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
6 3104632036 สุวรรณ ชูเนตร 310402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
7 3104632067 นิพนธ์ จันทร์ฉาย 310402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
8 3104632032 จตุรพร กาสุนันท์ 310402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
9 3104632060 ครองขวัญ ศรีดา 310402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
10 3104631963 พัฒนพงษ์ สาใจ 310402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
11 3104632086 นิรวิทธ์ หอมรื่น 310402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว