วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 05/08/2020 จำนวนทั้งสิ้น 9 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 3111631991 เกรียงไกร แจ้งคำ 311102 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
2 3111632017 ศักดิ์สิทธิ์ สุพันธ์มาตย์ 311102 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ลงทะเบียนแล้ว รออนุมัติ
3 3111632008 เยาวเรศ พลับเกลี้ยง 311102 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
4 3111631969 โสภณวิชญ์ บุญเฟรือง 311102 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ลงทะเบียนแล้ว รออนุมัติ
5 3111631955 จิรวัฒน์ ไชยชมภู 311102 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
6 3111631971 อานันท์ กันทะบุตร 311102 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
7 3111632025 นัทมน ท้วมอยู่ 311102 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
8 3111632030 วิศลย์ มีศรี 311102 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
9 3111632068 รัตน์ชานนท์ บุญจำนงค์ 311102 - สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ