วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
สรุปผลการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ประจำวันที่ 05/08/2020
ระดับ ปวช. จำนวนทั้งสิ้น 88 คน ขึ้นทะเบียน 55 คน