วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 143 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 20101650384 กิตติพันธ์ ปรางศรี 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
2 20101650026 ธราเทพ จูเปรมปรี 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
3 20101650168 ฐิติพันธ์ เจตเกษกิจ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
4 20101650369 คุณภัทร รักษาริกรรม 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
5 20101650320 อดิศักดิ์ ท้วมจันทร์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
6 20101650267 พีรภัทร อู่เกิด 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
7 20101650182 ตะวัน ใยแสง 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
8 20101650294 อนุศิษฏ์ ฤทธิ์เย็น 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
9 20101650044 พิเชษฐ์ อาสน์สงฆ์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
10 20101650087 จิรวัฒน์ กมุทชาติ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
11 20101650110 ธีรเทพ นาน้อง 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
12 20101650207 สินชัย ว่องวิกาล 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
13 20101650321 จักรชัย ทุมมา 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
14 20101650177 รัตน ทองทวี 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
15 20101650140 นเรศ ฤทธิ์รื่น 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
16 20101650257 เฉลิมวุธ จันทร์แดง 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
17 20101650134 อัครภัทธิ์ คุ้มวงษ์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
18 20101650099 วัชรพล มะปราง 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
19 20101650065 บุญฤทธิ์ ตั้งเจริญ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
20 20101650226 ณรินทร แสงอะโน 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
21 20101650122 ชัยวัฒน์ ยวงหิรัญ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
22 20101650076 ธาดา คำแหงพล 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
23 20101650280 พิชญาภา พลอาชา 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
24 20101650216 พชรดนัย ยินดี 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
25 20101650020 จิตติ แผนสิงห์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
26 20101650118 ชยานันท์ รุ่งหนองกระดี่ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
27 20101650259 ธนวัฒน์ วงล้อม 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
28 20101650166 อำพล ไถวเลิศ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
29 20101650202 วีระวัฒ กองแก้ว 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
30 20101650180 วัชรพล วงษ์จำปา 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
31 20101650066 กฤษฎา พึ่งไทยสงฆ์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
32 20101650185 ทศพล เชี่ยวชาญ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
33 20101650314 สมพร โมกมัน 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
34 20101650100 ธนัทเทพ ประเสริฐสุข 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
35 20101650240 ธนโชติ เกตุทรัพย์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
36 20101650030 ชาญวิทย์ ฉิมสุข 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
37 20101650169 สรัล สีวิจิตร 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
38 20101650379 วงศธร นิระภา 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
39 20101650315 สุทธิพร โยธานันท์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
40 20101650113 ภานุวัฒน์ พงพูน 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
41 20101650153 อรรคเดช ศรีเดช 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
42 20101650005 เมี๊ยะ - 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
43 20101651221 พีระยุทธ ปานหลุมเข้า 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
44 20101651353 ธีรภัทร ทรงเจริญ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
45 20101650917 พิชิตชัย บุญจันทร์ศรี 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
46 20101650855 กิตติพัฒน์ สอนเม่น 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
47 20101651330 วิชา มณีจำรัสรัตน์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
48 20101650853 พุฒิพงษ์ เกิดพงษ์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) รออนุมัติ
49 20101651319 วิชญพงศ์ พิมสาร 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
50 20101651350 ณัฐวุฒิ ร่องมะรุด 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
51 20101650958 อภิวัฒน์ สุขจอย 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
52 20101651111 จตุพร มาน้อย 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
53 20101651306 ธนโชติ อินทวงศ์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
54 20101651268 วีรภาพ จุฑามาศ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
55 20101651313 รัฐภูมิ อ่อนคำ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
56 20101651304 ศรายุทธ แซ่ย่าง 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
57 20101650948 อนุชิด เพ็งเปรม 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
58 20101651336 ณัฐวุฒิ ยอดมุข 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
59 20101651365 กิตติภณ มาตสิงห์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
60 20101651371 ธรรดร พิมสายทอง 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
61 20101650995 จิรายุ โคตสา 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
62 20101651104 อานนท์ อินสุข 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
63 20101651116 คัมภีรพรรณ แสงเงิน 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
64 20101651314 ธนากร กาวีละ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
65 20101651114 นภัทร อักษรเสือ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
66 20101651277 วิชยุตม์ กันทรนิคม 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
67 20101651372 ภัทรกร ประสิทธิ์เขตกิจ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
68 20101651337 กิตตินันท์ ทับทิม 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
69 20101651290 ณัฐพล โอนอ่อน 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
70 20101651325 ธวัชชัย นารอด 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
71 20101651344 ธีรภัทร ทองนิล 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
72 20101650999 ศิวัช จูสิงห์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) รออนุมัติ
73 20101651137 ณัฐวุฒิ มาน้อย 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
74 20101650966 สิทธิพงศ์ มากมูล 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
75 20101651292 ธนดล มีสูงเนิน 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
76 20101651358 รุ่งทิวา สาเลิศ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
77 20101651253 ชรินธร เอมน้อย 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
78 20101651323 ธวัชชัย เดชะผล 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
79 20101651309 นิรัติศัย มาน้อย 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
80 20101651332 ปริญญา เรืองวงษ์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
81 20101650878 อนุวัฒน์ ศรีประเสริฐ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
82 20101651303 ณัฐวุฒิ นาคประสพ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
83 20101651370 ณภัทร ใจซื่อตรง 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
84 20101651342 จีรวัฒน์ หล้าเอื้อย 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
85 20101650974 จิรสิน ศรีสกุล 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
86 20101651367 ปัณณวิชล์ อินเลี้ยง 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
87 20101650880 น้ำเพชร อนุวษา 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
88 20101650969 จตุภัทร กลิ่นเมือง 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
89 20101651296 ณัฐนันท์ ศรีสุข 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
90 20101651302 วีรภัทร พูลทอง 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
91 20101651357 ประวิทย์ ทองเพ็ง 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
92 20101651354 ชวลิตร นุ่มพรม 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
93 20101651351 วรภัทร หวังโสม 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
94 20101650949 มงคล ดวงสุภา 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
95 20101651271 ธาวิน วันชัย 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
96 20101651340 ธนกฤต มลทน 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
97 20101651362 ธนพัฒน์ เรื่อศรีจันทร์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
98 20101651315 ณัฐภัทร เปศรี 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
99 20101651283 จิรัฏฐ์ กลิ่นหอม 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
100 20101651233 ณัฐวุฒิ สกุลวา 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
101 20101650919 คธาวุฒิ บุญเลิศ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
102 20101651364 ณัฎฐวัฒน์ กลิ่นทวี 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
103 20101651348 สิทธิพงศ์ สุธาศรี 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
104 20101651291 กฤษดา แย้มทิม 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
105 20101651132 อธิชนัน วังคำ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
106 20101650854 ณัฐวุฒิ ชูแผ้ว 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
107 20101651341 ภูเบศ เพิ่มพูล 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
108 20101651297 ภูมิบดินทร์ ลักษณะมีศรี 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
109 20101651317 ชวยุต สมานกสิกร 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
110 20101651329 ภัทรบดินทร์ รักพ่วง 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
111 20101651284 ธนศักดิ์ สายสุด 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
112 20101651000 สิรายุ บริสุทธิ์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
113 20101651346 ทนาเทพ ท้าวเมือง 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
114 20101651305 กิตติธัช เเซ่จ๋าว 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
115 20101651107 พีรวัฒน์ เสาะสนธิ์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
116 20101651190 สิริชัย กระจ่างเเจ้ง 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
117 20101650916 จักรพันธ์ ถือผล 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
118 20101650973 สุรชัย ผางดวงดี 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
119 20101651368 ปฏิวัติ ฉบับแบบ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
120 20101650924 ปาลิตา ฉิมสุพร 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
121 20101651338 สถาพร ครองสุข 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
122 20101651334 วีรภาพ คำแพ่ง 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
123 20101650968 กนกธร กัญญา 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
124 20101651360 เจษฎา พูลสวัสดิ์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
125 20101651207 ธวัชชัย เหลาอ่อน 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) รออนุมัติ
126 20101651339 พิเชฐพงศ์ ด่อนคร้าม 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
127 20101651199 กรวิชญ์ แสนคำ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
128 20101651153 ปวริศ ขันทอง 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
129 20101651307 วสันต์ กลิ่นจันทร์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
130 20101651352 ณรงค์เดช เเก้วฤทธิ์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
131 20101651369 วิโรจน์ ถมทอง 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
132 20101651349 อภิรักษ์? มากเฟื้อง 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
133 20101651355 ธนาคม รุจิพุฒิ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
134 20101650994 ฐิตาพร สีหาทา 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
135 20101650993 สุรีลักษ์ สืบมาเเต่ปั้น 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
136 20101651345 คงศักดิ์ ชนะสิงห์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
137 20101651361 สุชาวลี พุฒหยวก 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
138 20101651347 วันเฉลิม ปานนัอย 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
139 20101651288 อธิวัฒน์ กุลีสูงเนิน 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
140 20101651322 สุพัตรา เสนานะนะรินทร์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
141 20101650879 พระนาย จันทรา 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
142 20101650889 ฤทธิ์ชัย พิมพ์สระเกตุ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
143 20101651252 กรัญญู จุธากรณ์ 2010101 - สาขางานยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว