วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 119 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20102642088 ณัฐพงศ์ ตรีบุตรา 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 20102641729 จิรายุส เชียงค้าย 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 20102641603 วีรชิต ชาตรีวัชระ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
4 20102641602 สุทัศน์ เลิศไธสง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
5 20102642276 ฐิติวุฒน์ ทองกุล 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
6 20102641769 ธนวัฒน์ บำรุง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
7 20102641171 นิพนธ์ คีรีรมย์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
8 20102641474 ชนะไพร ผิวตะขบ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
9 20102641440 นันทิพัฒน์ บูรานาผาย 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
10 20102641441 ธิติศักดิ์ ปีนะถา 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
11 20102641879 จเร นิลทิม 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
12 20102641316 มานัส คำเสียง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
13 20102641380 ณัฐพล งามตรง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
14 20102641730 รัฐพงษ์ คร้ามภัย 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
15 20102642057 จิรวัฒน์ ขาวเอี่ยม 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
16 20102642161 ธนกฤต สรฤทธิ์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
17 20102642334 นัณฐวัฒ สุขแพทย์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
18 20102641807 กฤษณพงษ์ อ่อนขจร 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
19 20102641492 ชัยพัทธ์ กรรณีวงษ์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
20 20102641608 พัชรพล สมรอด 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
21 20102641806 ธีรเมธ คงภักดี 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
22 20102641874 กนกพล ปัญจมาดิศร 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
23 20102641153 สหรัฐ รุกขชาติ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
24 20102642335 บุณยวีร์ คงสุข 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
25 20102641575 ธนชาติ แสงแก้ว 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
26 20102642243 ณัฐวุฒิ มาน้อย 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
27 20102642299 ภัทรวัตร กาจธัญกิจ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
28 20102642358 วิชญ์พล นาคบาตร์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
29 20102641826 เกียรติชัย รอดกสิกรรม 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
30 20102641139 ชญานี วงษ์ถาวร 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
31 20102641338 ชวภัทร คำแถลง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
32 20102641748 จิรศักดิ์ ดีเมฆ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
33 20102641181 อนันตชัย พิมพ์สุวรรณ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
34 20102642001 อัครภัทร กำโชค 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
35 20102641677 ชลชนะ ธรรมเสน 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
36 20102641467 จิรานุวัฒน์ เงินนา 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
37 20102641556 ธนภัทร แพงดา 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
38 20102642104 นนทพัทธ์ พุทมี 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
39 20102641839 ธนวัฒน์ บุญมาดี 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
40 20102641162 วิกรมชิต ขรพัต 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
41 20102642339 รัชต์ธร ผิวบางกูล 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
42 20102641273 โกวิทย์ คำบรรลือ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
43 20102642091 วีระภาพ วิสาร 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
44 20102642316 จักรพรรดิ์ โพธิสอน 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
45 20102641528 ศุรวีร์ แสงสุข 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
46 20102641530 สนธยา อินยา 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
47 20102642062 ศุภกร ประสิทธิ์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
48 20102641469 ศรายุธ สมบัตร 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
49 20102641152 ธนภูมิ อาชาพล 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
50 20102641798 กรรวี สุมาลี 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
51 20102641561 วัชรพงษ์ ทองอยู่ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
52 20102641378 ปฏิภาณ มะปราง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
53 20102641642 ชยากร นุ่มมีศรี 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
54 20102642351 ปกรณ์ แย้มแสน 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
55 20102642345 ธนวัฒน์ คงสุข 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
56 20102642315 อิทธิพงษ์ พานรอง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
57 20102641929 ภานุ จีนโน 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
58 20102641207 สุธันยา โพธิสุข 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
59 20102642367 อดัม ชุมแวงวาปี 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
60 20102641209 เจษฎา สว่างประจิม 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
61 20102641670 ณัฐวุฒิ พรมเสนา 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
62 20102642281 คติศักดิ์ สีนาเเก้ว 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
63 20102641335 อดุลรัชด์ สอนแก้ว 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
64 20102641186 ธนาคาร หงษ์จุ้ย 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
65 20102642227 สมบรูณ์ รวบรวม 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
66 20102642352 กิตติพงศ์​ แสนคำ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
67 20102641717 จิรานุวัฒน์ จิตตะชัย 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
68 20102641393 สุพรรษา สุขอิ่ม 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
69 20102642059 จิรภาส สายสำอาง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
70 20102641151 ปริภัทร กล้าหาญ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
71 20102641406 ธนาธิป เมืองสังข์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
72 20102641731 มารุต นาคทอง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
73 20102642378 กทัตถ ศรีมหันต์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
74 20102641194 ณัฐวัตร โพเทพ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
75 20102642349 จิรภัทร์ อำนาจ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
76 20102641487 นที ประเสริฐ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
77 20102641861 จิรายุทธ อินทะเสน 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
78 20102641961 ปุญชรัสมิ์ โพธิ์เปี่ยม 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
79 20102642079 ณัฐพล หมื่นไกล 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
80 20102642168 ณัฐชานนท์ เหล็กกล้า 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
81 20102641793 นรากร ประเสริฐ​ดี 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
82 20102642170 นฤเมศทร์ มาชู 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
83 20102641491 อภิชาติ พุ่มใย 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
84 20102642156 กวินถพ เเซ่จ๋าว 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
85 20102641381 ชยุตม์ ศรีคำขลิบ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
86 20102642275 ธันวา อยู่พันธ์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
87 20102641244 อณากร ศรีพุก 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
88 20102642223 ณัฐพงษ์ อรชร 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
89 20102642328 ธนทัต เรือนไทย 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
90 20102642342 สหภาพ สิงห์ทอง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
91 20102641336 บัณฑวี พลพรม 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
92 30102642414 บุญเกิด เนีนมอ่อน 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
93 20102642383 วีระ ชาเชียงตุง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
94 20102640381 ณัฐชา สังคง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
95 20102640448 นิภัทร์ ศุภวัฒน์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
96 20102640447 เสรีพิศุทธ์ สมวาที 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
97 20102640549 ภูเกียรติ แข่งเพ็ญแข 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
98 20102640268 วรเวช ดิษเจริญ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
99 20102640616 พิพัฒน์ สุภาพร 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
100 20102640423 ศิรินภา แก้วสระแสน 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
101 20102640463 วิโรจน์ แจ้งปาน 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
102 20102641311 ระพีพัฒน์ มาโชค 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
103 20102640419 มนธิชา พวงพิมพ์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
104 20102640367 ดิษกรณ์ วารีย์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
105 20102640509 สิงหา เรื่อศรีจันทร์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
106 20102640378 ญาณากร ร้อยตรอง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
107 20102640522 วิษณุ เปอร์เขียว 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
108 20102641424 - ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
109 20102640484 ณัฐพงษ์ ภู่ศิลป์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
110 20102641312 จารึก กลิ่นจันทร์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
111 20102640661 วรวิช ถาวร 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
112 20102640366 พีรพัฒน์ คำบรรลือ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
113 20102640635 ปุณณพัฒน์ รอดไพร 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
114 20102640372 อนุชิต ศิริกิจ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
115 20102640430 ธันยาพร คุ้มโภคา 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
116 20102640558 อินทิรา มีมุข 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
117 20102640311 เกสรา พันสด 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
118 20102640334 บดินทร์ ปอประโคน 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
119 20102640287 ภากร เพชรจันสี 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ