วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 75 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 20102650335 วุฒินันท์ ไวยเขตรกรณ์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
2 20102650324 สุรยุทธ์ จิตรลดา 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
3 20102650194 ศิวัฒน์ จันทร์สมบัติ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
4 20102650188 ปิยะพงษ์ มากกุญชร 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
5 20102650049 วีรภัทร ดอนแดงปิ่น 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
6 20102650102 ณฐพงศ์ บุญพรม 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
7 20102650143 ฐิราราช สมานทรัพย์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
8 20102650239 นิพนธ์ ดลกลาง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
9 20102650303 วิรุดา แสงทอง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
10 20102650265 ภูวริษ สุขชิด 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
11 20102650019 ชินภัทร น้อยคอน 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
12 20102650251 อาทิตยา พิมพ์สังข์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
13 20102650373 บุรวิชญ์ มากสาคร 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
14 20102650318 ธีรนันท์ เริญไธสง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
15 20102650358 อนุวัฒน์ โปต๊ะ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
16 20102650277 พงศธร บุญมี 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
17 20102650120 เอกสิทธิ์ มุกดา 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
18 20102650186 เปรมศุกร์ ผากิม 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
19 20102650148 ธานัส อินทร์ทอง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
20 20102650038 สายน้ำ แก่นวิเชียร 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
21 20102650334 สุปัญญา สุขทรัพย์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
22 20102650319 พงษ์พิพัฒน์ หมอนอิง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
23 20102650116 ขจรพงษ์ เสาวนิจ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
24 20102650012 ธีรภัทร ระบอบ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
25 20102651217 ทัศนัย ยอดวงษ์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
26 20102651411 นัฐพล โตงาม 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
27 20102651376 ธนธรณ์ ศรีไชยบาล 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
28 20102651393 ณัฐกรณ์ มูลลอน 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
29 20102651384 ปวีณา จันพุด 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
30 20102651398 สุรช้ย ขวัญเมือง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
31 20102651151 นิติ หาญยุทธ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
32 20102651379 ชนะชัย ยุติธรรม 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
33 20102651380 ภัทรชัย คำเมือง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
34 20102651410 ศักดา รอดกสิกรรม 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
35 20102650856 จานุวัฒน์ เงินทอง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
36 20102651409 ศุภชัย ใจพิมพ์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
37 20102651416 วิชา แสงดาว 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
38 20102650997 ธนกฤต มีสวัสดิ์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
39 20102651377 ชลากร จุลทะศรี 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
40 20102651206 ปิยพัทธ์ โพธิ์เงิน 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
41 20102651091 อชิระ สีแดง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
42 20102651375 วัลลภ อันเตวา 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
43 20102651402 ประพจน์ พุฒิพจน์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
44 20102651147 ธนดล คีรีทศ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
45 20102651414 รัชชานนท์ ธูปเงิน 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
46 20102651400 ธนกฤต เรืองวงษ์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
47 20102651030 สุรพิชญา กาบชุ่ม 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
48 20102651401 เจษฎา เภตรา 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
49 20102650857 ศิรสิทธิ์ นาดำ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
50 20102650961 ไพศาล ปรีเปรม 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
51 20102651418 นิธิกร เปี่ยมเฉย 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
52 20102651383 ธีรวัฒน์ ไชยราช 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
53 20102651399 นภสินธุ์ เย็นจิตร 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
54 20102651391 จักรภัทร สรวงศิริ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
55 20102650951 ภานุพงศ์ พิลึก 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
56 20102651390 กษิดิ์เดช โตสุข 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
57 20102651241 ธีรภัทร อ่อนขจร 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
58 20102651413 ศักรินทร์ สนิทมาก 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
59 20102651263 ชัยกฤษ สรรพค้า 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
60 20102651386 ณัฐวรรณ พาระแพน 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
61 20102651272 มนต์ฑล ศรีขจร 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
62 20102651397 ธนวัฒน์ เกิดพันธุ์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
63 20102651405 จักรกฤษณ์ อิ่มสมบัติ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
64 20102651282 จักรกิจ นาถวิล 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
65 20102651408 สุรศักดิ์ ศรกองแดง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
66 20102651403 บัณญวิต หล้าเมือง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
67 20102651412 อัษฎาวุธ ทองแกมแก้ว 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
68 20102650989 ณวตกร สุราภา 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
69 20102651387 ไทยถาวร สีบุ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
70 20102651420 คงยศ ทับทิม 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
71 20102651173 วีรากร บุญวงษ์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
72 20102651419 ลัทธพล พึ่งพันธ์ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
73 20102651174 ณิชากร โพธิ์ทอง 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
74 20102651165 วัฒณา อุทเบ็ญ 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
75 20102651392 สุริยะ คุ้มปรีดี 2010201 - สาขาเครื่องมือกล (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว