วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 7 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20102642418 วีระเทพ โปธายศ 2010204 - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 20102642417 พฤทธิ์ ศรีสันต์ 2010204 - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
3 20102640356 ภานุมาส สุขเจริญ 2010204 - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
4 20102640534 กิตติภพ ปิ่นมณี 2010204 - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
5 20102640468 ศิริวัฒน์ เสือด้วง 2010204 - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
6 20102640520 ภูริภัทน์ แช่มโชติ 2010204 - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
7 20102640395 รัชนก แสงจันทร์ 2010204 - สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ