วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 123 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 20104650244 ขจรศักดิ์ ยั่งยืน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
2 20104650231 ภานุพงษ์ แก้วปิน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
3 20104650201 พิทักษ์ คำกมล 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
4 20104650070 พงศกร นาคชื่น 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
5 20104650088 พิสิษฐ์ รัตนศรี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
6 20104650133 อริญญา ทองปาน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
7 20104650016 เตชสิทธิ์ อ่วมเกิด 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
8 20104650199 จิราภร ราชบุรมย์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
9 20104650326 วิชชากร เวชกร 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
10 20104650270 นพเก้า สิงห์วี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
11 20104650227 ณัฐพร คชฤทธิ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
12 20104650215 ณพัฒน์ แซ่อุ้ย 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
13 20104650092 เพ็ญพิชชา สุพะตะ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
14 20104650036 ศุภกิตติ์ มะยมหิน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
15 20104650302 ณัฐวุฒิ คงทน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
16 20104650069 เอกนรินทร์ ตั้งพลสุข 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
17 20104650220 สุรชัย ธุรมาลย์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
18 20104650230 ศตายุ ไม้แดง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
19 20104650287 ยศวรรธ หยุ่มไธสงค์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
20 20104650300 เตวิทย์ สีขำ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
21 20104650094 สุภาวดี ช่ออังชัน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
22 20104650077 อริย์ธัช มากกุญชร 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
23 20104650139 สุเมธ เคนคำ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
24 20104650362 บูรพา รอดเขียว 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
25 20104650034 ชัยวิทย์ ปิยะวัฒน์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
26 20104650007 สุเมธ สุดบนิด 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
27 20104650308 สุนิสา สมขาว 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
28 20104650357 พงศกร ปาระมีสี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
29 20104650214 ณฐภูมิ ทิสาราเขต 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
30 20104650171 ศรีหราช อีอีจิมะ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
31 20104650368 ชยุต ภักดี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
32 20104650084 วรรณษา กันทา 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
33 20104650331 ประพัฒนชัย วงษ์สนิท 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
34 20104650243 ชัชพล บุญเกิด 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
35 20104650068 ยศกร อาจยิ่งยง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
36 20104650151 มงคล ไทยเมือง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
37 20104650269 เดชชาติ มูคำ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
38 20104650381 ณัฐวุฒิ วัฒนแพทย์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
39 20104650311 จักรพงศ์ ผันเขียว 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
40 20104650172 เอกมงคล มะลิฉ่ำ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
41 20104650111 จารุวัฒน์ คำปวง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
42 20104650313 ภัชรีย์ โชติ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
43 20104650252 พิพัฒน์ สุขเรือง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
44 20104650033 นพรัตน์ ฉิมกรด 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
45 20104650256 ภูชิชย์ คำพวงเพชร 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
46 20104650176 จิณพงษ์ ทุเรียนทอง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
47 20104650299 อนุชา มณีนก 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
48 20104650288 กฤษฎา อินสา 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
49 20104650268 พงพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
50 20104650286 สุภกร สงสุแก 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
51 20104650275 ปิยะเชษฐ์ กลีบบัวบาน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
52 20104650132 จิรายุทธ บาระเมศ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
53 20104650063 พลเอก ศิริพรม 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
54 20104651037 ปวีกร พลัดโชติวงศ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
55 20104651429 ธราเทพ เเผงตัน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
56 20104651455 พงศ์ภวัน สุวรรณรัตน์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
57 20104651438 ดนัยกฤษณ์ บุญราศรี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
58 20104651436 กถษฎา จันทะคีรี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
59 20104651186 อดิศร ใจแสน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
60 20104651456 อภิสิทธิ์ ปกป้อง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
61 20104651434 ศรัณย์ วิเศษกสิกรณ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
62 20104650888 พิษณุ นารอด 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
63 20104650933 ณัฐวัศ ถวัลเวช 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
64 20104651433 นันทิพัฒน์ ทิมเชื้อ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
65 20104651474 สรศักดิ์ เทพหมอยา 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
66 20104651194 พีรณัต ยังเจริญ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
67 20104651470 รุจิกร อิ่มสมบูรณ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
68 20104651446 พัชรพงศ์ ทองอาด 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
69 20104651096 วชิรวิทย์ เชื้อปรางค์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
70 20104651466 ธนพล ปานพลอย 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
71 20104651445 กมลศรี แสงหนู 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
72 20104651461 ณัฏฐกิตติ์ ชนะภัย 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
73 20104651074 อรุโณทัย เมนกูล 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
74 20104651239 ภานุศักดิ์ เมืองแสน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
75 20104651435 พงศกร สุขเนตร 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
76 20104651105 กล้าณรงค์ สิงห์ลอ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
77 20104651067 เสถียรพงษ์ เพชรรัตน์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
78 20104651295 รพีพัฒน์ พิศสารี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
79 20104650911 ภูวดล บุญราช 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
80 20104651477 ธนดล ชัยหา 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
81 20104651428 โกสน หวดสันเทียะ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
82 20104651073 อมรเทพ ใจเถิน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
83 20104651075 สุรชาติ ทาสอน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
84 20104651120 ณัฐพงศ์ อ่อนละออ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
85 20104650902 พรรษกร สระทองอ่อน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
86 20104651457 พิพัฒน์ พัฒนศิริ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
87 20104650943 เครือฟ้า รุ่งเรือง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
88 20104651476 สุธาวิน เต็งรัมย์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
89 20104651054 ชัยยนันท์ กาญจนจันทร์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
90 20104650903 จักรกฤษณ์ เเพรกวารี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
91 20104651191 ศุภกิตติ์ กวางแก้ว 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
92 20104650912 วัชรพงษ์ หะขุนทด 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
93 20104650941 พัชรพร ฉิมนอก 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
94 20104651178 ปณชัย ขำมี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
95 20104651033 อนุวัตร สัมฤทธิ์นอก 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
96 20104651453 ธรรมรัตน์ นิยันตัง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
97 20104651242 นฤสรณ์ จันทร์แจ่ม 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
98 20104651480 ปวิตร แก่นคำ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
99 20104651462 ณัฐวุฒิ กลัดเชยดี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
100 20104650932 อนุชิต ประจิมทิศ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
101 20104651463 นฤธี บุญชู 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
102 20104651465 ณัฐภัทร สุขเฉลิม 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
103 20104651439 คณิศร เผือดสูงเนิน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
104 20104651053 กิตติกร วงค์หรีด 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
105 20104651441 มานะชัย เสนารักษ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
106 20104651442 พิพัฒน์? คงถัน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
107 20104651444 วีรภัทร เพียรเขตร 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
108 20104651152 ธนาพล บุ่งหวาย 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
109 20104651473 ปวริศ รุ่งโรจน์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
110 20104651188 เนติกร ชัยภา 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
111 20104651150 รัฐภูมิ คำกมล 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
112 20104651440 ศรัณย์ หอมรื่น 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
113 20104651052 ธนากร พลแก้ว 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
114 20104651467 รพีพัฒน์ กบิลพัฒน์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
115 20104651166 ณภัทร จุนจันทร์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
116 20104651162 ณัฐพนธ์ หุ่นเที่ยง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
117 20104651106 ทักษะ สุจจะชารี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
118 20104651482 ปัญญา นิ่มเพ็ง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
119 20104651432 นฤพล อินทพงษ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
120 20104651430 นิลยา พรมราช 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
121 20104651469 รัฐวุฒิ หลงหมี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
122 20104651485 สุภัทรสรณ์ หมอจีดพิมาย 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
123 20104651076 ณัฐพงศ์ สัตย์ชาพงษ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว