วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 150 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20104641629 รัชชานนท์ เรือศรีจันทร์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
2 20104641315 ธีรภัทร วรารัฐพงษ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 20104641708 อภิชญา คำเมืองมูล 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
4 20104641704 ธีรเทพ มาลา 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
5 20104642056 อภิญญา​ ป้อมขาว 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
6 20104641905 นราธิป เศรษฐะ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
7 20104641928 ปัณณทัต เพชรโต 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
8 20104641707 สุริยะ โมกศักดิ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
9 20104641213 อดิสรณ์ รอดเขียว 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
10 20104641388 อลงกรณ์ แผนดี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
11 20104641907 ธันวา พุกกลัด 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
12 20104641712 จรัล รักษาริกิจ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
13 20104641912 ณัฐนัย นาคอึ่ง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
14 20104642083 จุฑาพัฒน์ วัดแพง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
15 20104641413 ณัฐพล ตาเม่น 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
16 20104641931 ณัฐวัฒน์ กล้าหาญ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
17 20104642108 เจตษฎา ด่อนคร้าม 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
18 20104641117 วรนัฐชัย ขันสิงหา 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
19 20104641385 ณัฐภูมิ เสือสูงเนิน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
20 20104641135 ณัฏฐ์กิตติ์ เสนานุช 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
21 20104641447 ณัฐวัชร วิชาญไชย 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
22 20104641973 เจตนิพัทธิ์ บุญส่ง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
23 20104641124 สรศักดิ์ จันเรือง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
24 20104641125 ณัฐวุฒิ คำเมือง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
25 20104641251 ภีรภัทร เอี่ยมพงษ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
26 20104641896 ซุโยชิ แสนศรี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
27 20104641409 ณัฐวุธท์ ใจซื่อ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
28 20104641439 สุวินัย จันทร์หอม 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
29 20104641666 ชัชวิช ใหญ่แก่นทราย 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
30 20104641243 สุรเชษฐ์ เภาศรี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
31 20104641228 ชวลิต ดีรัตน์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
32 20104641484 อรรถพร ก้อนพร 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
33 20104641280 ณัฐวัฒน์ นิลทัพ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
34 20104642323 ภัทรดนัย มีสุข 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
35 20104642356 วชิรกร เขม้นกิจ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
36 20104642265 อภิชาติ จันทร์อ่ำ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
37 20104641242 ธนวัฒน์ ศรีลาวุทย์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
38 20104642203 นวพัฒน์ สิงห์ลอ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
39 20104642072 บุญฤทธิ์ ธรรมจิตรเหมาะ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
40 20104641937 ชัยการน์ ชัยบรรดิษฐ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
41 20104642222 ทินกร มะลิ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
42 20104641389 พีรพัฒน์ ทานะมัย 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
43 20104641448 กิตติพัศ ชื่นจิตร 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
44 20104641319 ณัฐกณต์ คำภู 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
45 20104641279 ณัฐวุฒิ อิ่มชาวสวน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
46 20104641726 วันชนะ ชัยฤทธิ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
47 20104641227 รพีพัฒน์ ศรีภุมมา 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
48 20104641785 เจนณรงค์ คล้ายพิมพ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
49 20104641970 สุริยะ มะทิมา 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
50 20104641687 ปกรณ์เกียรติ ผสม 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
51 20104641506 อัษฎาวุฒิ รักษาริกิจ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
52 20104641278 ภัทรกร แก้วเขียว 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
53 20104642324 กิตติศักดิ์ สร้อยฟ้า 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
54 20104641489 พีรวุฒิ คำยิ่ง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
55 20104641713 กิติพงษ์ หลิ่มสืบ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
56 20104641263 สุทธิโชค สานนท์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
57 20104642132 ณภัทร สาขากุล 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
58 20104641507 รัฐภูมิ สัจจโภชน์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
59 20104641384 วรพงศ์ ศรีชาย 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
60 20104641383 ภูมิพัฒน์ พจน์สุวรรณ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
61 20104642210 ธนัช กองหอม 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
62 20104642097 รัชพล ศิริขวัญ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
63 20104641705 นริศรา หมื่นเศษ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
64 20104641356 ธรณินทร์ สาแสน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
65 20104641320 พัชราภา มลตรีชัย 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
66 20104641282 สุทธิภัทร สุทธิชาติ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
67 20104641877 ชุติพงศ์ ศาสตร์เชื้อ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
68 20104641382 ชนาธิป สายส้าง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
69 20104641751 วิศรุต อนุชิต 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
70 20104641420 ศตวรรษ จาดเนือง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
71 20104641555 รัฐภูมิ ร่วมธรรม 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
72 20104641121 สุทธิดา โพธิ์ศรี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
73 20104642244 ณัฐวุฒิ เกิดปัญญา 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
74 20104641966 ชัยยัญต์ คำบรรลือ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
75 20104642145 ศิรวัฒน์ ชมชื่น 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
76 20104642245 พานแก้ว แก้วมะลาด 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
77 20104641716 สันติเขตฐ์ ชิดวิลัย 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
78 20104641183 พงศกร ชุดนอก 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
79 20104641277 กฤษฎา​ สรรคบุรานุรักษ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
80 20104641969 วีระ นาคทอง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
81 20104641366 กฤษฎา ยอดบ่อพลับ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
82 20104642350 เศรษฐพงษ์ ประสิทธิ์เขตกรณ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
83 20104641757 ปาโมกข์ ทองใหญ่ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
84 20104640630 ธนวัฒน์ พิมเลขา 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
85 20104640575 ธีรภัทร เก้นโชติ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
86 20104640599 ภูวเดช บุญทวี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
87 20104640488 ชตินนท์ ห้วยแก้ว 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
88 20104640626 ณัฐวัตร ธนังเศรษฐ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
89 20104640640 สุภาพร ปานบางปูน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
90 20104640272 พงศ์กฤต สายพันธ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
91 20104640680 รพีพัฒน์ สีหาวัตร 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
92 20104641307 พัฒนพล หมื่นยงค์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
93 20104640455 กฤษณะ สังสีแก้ว 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
94 20104640294 อวิรุทธิ์ สมเนตร 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
95 20104640357 กิตติพงษ์ เถื่อนสุข 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
96 20104640608 สราวุธ พรมพิทักษ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
97 20104640295 วีรชัย นุ่มบุรี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
98 20104640530 กฤษดา มั่นกิจ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
99 20104640402 ปัญญวัต ศรีสวัสดิ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
100 20104640344 กิตติพงษ์ ไกรวงค์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
101 20104640685 วีรภัทร ยิ้มสรวล 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
102 20104640288 วสุธร โสพิน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
103 20104640581 นพรุจ เสาวรส 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
104 20104640416 นัฐกัญญา เจตเกษตรกรณ์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
105 20104640525 มรกต เงินเนตร 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
106 20104640524 ธนบดี โทนง่าว 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
107 20104640353 อทิรักษ์ ลิวี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
108 20104640499 ธนดล สีลาน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
109 20104640436 วิลาสินี วาระจิตร 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
110 20104640646 ธีรภัทร วิชัยศรี 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
111 20104640437 ปฏิภาณ วีระเศรษฐกุล 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
112 20104640656 บัณฑิต วงษ์ฟู 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
113 20104640606 อลงกรณ์ ปิ่นทอง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
114 20104640453 ธนพล การัตน์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
115 20104640622 ธนชัย แซ่ฮ้อ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
116 20104640537 นลภัทร ปิยะราช 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
117 20104640662 เมฆา อ่อนอ้าย 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
118 20104640653 อภิรักษ์ วันประเสริฐ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
119 20104640672 เดชาวัต สายนวล 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
120 20104640542 วรพล แสนแสง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
121 20104640555 รชต ทองทิน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
122 20104640319 อาวุธ พลสงคราม 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
123 20104640345 กิตติพศ ธนจารุวิทยากร 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
124 20104640627 สรวิชญ์ วงษ์สินทร์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
125 20104640501 ยศพนธ์ วรชินา 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
126 20104640667 ศุภวิชญ์ อัศวภูมิ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
127 20104640316 ภัคธร ยอดแก้ว 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
128 20104640526 ธนธรณ์ เย็นอ่อน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
129 20104640282 วรรณชัย เดชบุญ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
130 20104640560 สหัสชัย ใบเนียม 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
131 20104640471 ธนพัฒน์ เคนแก้ว 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
132 20104640551 พงษ์พัฒน์ อิ่มชาวสวน 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
133 20104640393 ศราวุธ ป้องทอง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
134 20104640562 สิรินภา สีนวล 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
135 20104640641 พิรสิษฐิ์ โพธิ์มาก 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
136 20104640279 ภาณุ เปลื้องนุช 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
137 20104640269 ภัทรพงษ์ โภชนา 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
138 20104640363 กรรภิรมย์ อินกรัด 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
139 20104640541 รัฐศาสตร์ หมั่นหินราช 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
140 20104640328 กันธิชา คุ้มเณร 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
141 20104640313 เจษฎา ศรีมาตร 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
142 20104640414 ธนิน จันทร์แสง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
143 20104640514 สันติ ฉัตรสุดารัตน์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
144 20104640607 ชวลิตร์ วัดแพง 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
145 20104640264 ญาณวุฒิ สุขภิญโญ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
146 20104640266 วรายุทธ คล่องธัญการ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
147 20104640373 อนุสรณ์ ยิ้มทองสุข 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
148 20104640671 วิทยา พลชาญ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
149 20104640614 จตุรภรณ์ ธรรมประชากุล 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
150 20104640391 สุทธิพงษ์ ไพโรจน์ 2010401 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ