วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 47 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20105641828 มณฑิฌา มีล้น 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
2 20105641476 พีรพัฒน์ คดชีพ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
3 20105642014 ปฐมภพ อธิชนากร 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
4 20105641454 นรินทร มานะต่อ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
5 20105642020 บรรพชา ศรีอินทร์ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
6 20105641614 พัณณิตา สิงห์ทอง 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
7 20105641985 ธีรภัทร คลังทรัพย์ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
8 20105641968 ณัฐภัทร มะหา 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
9 20105642195 ศิริเรศ นักขัด 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
10 20105641529 โกสิน ปิ่นมณี 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
11 20105641473 อาทิตญา แก่นพุทรา 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
12 20105641510 อนิรุทธ์ ศิวิวงษ์ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
13 20105641855 อรรถพล อินบุญ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
14 20105642125 อภิวัฒน์ ดีล้ำ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
15 20105642302 อรณิชา ดีโต๋ว 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
16 20105642051 กรวิชญ์ สุขสิทธิ์ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
17 20105642058 ชัยพร กนกสิงห์ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
18 20105641572 ปฏิภาน เพียพิมเพิ่ม 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
19 20105642099 จรรยาพร อุทเบน 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
20 20105642288 นันทริการ์ สีแดง 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
21 20105642305 ทับทิมทอง อะทะถ้ำ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
22 20105641857 วีระยุทธ แสงเขียว 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
23 20105641416 ธราเทพ เมฆฉาย 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
24 20105641646 จักรพันธ์ อบเชย 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
25 20105641553 ชัชชฎา กิมจีน 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
26 20105641418 วรพจน์ จูพุก 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
27 20105641856 พิชิตชัย​ เตียงชัย 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
28 20105641808 ธีรภาพ เงินฉลาด 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
29 20105641873 วณิดา เขตกัน 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
30 20105641568 ชนกนันท์ เพชรเทียม 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
31 20105641570 อุสา หงษ์ยนต์ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
32 20105642364 ต้นหนาว กลิ่นชะเอม 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
33 20105642280 ชาลิสา ยอดใหม 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
34 20105640605 บัณฑิตา คงศรี 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
35 20105640663 กฤษฎา เพชรไทย 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
36 20105640343 อริญชย์วิธน์ จันทราศรี 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
37 20105640432 ดาวประกาย สุจริต 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
38 20105640619 ปฏิภาณ โมกล้า 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
39 20105640377 โรจนศักดิ์ พะโยม 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
40 20105640579 ภัทรพล เงินทอง 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
41 20105640348 ปานตะวัน เมาหลวง 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
42 20105640553 ก่อศักดิ์ พิเศษพิมพ์ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
43 20105640451 ศักดา สงเชื้อ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
44 20105640574 ณัฐวุฒิ จันพุฒ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
45 20105640683 ทักษ์ดนัย อ่อนสองชั้น 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
46 20105640322 ชานนท์ ทองบุญรอด 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
47 20105640521 ชินวัตร เกตุนิน 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ