วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 32 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 20105650266 อนวัช เณรทอง 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
2 20105650082 กัญญารัตน์ วงษ์ผง 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
3 20105650029 พงศกร วงศ์คำโสม 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
4 20105650310 ณัฐวัฒน์ เม็งกะวงษ์ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
5 20105650121 สุจิพรรณ ชูศิลป์ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
6 20105650245 นภสินธุ์ ก้อนพร 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
7 20105650344 พงศกร ขำทัพ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
8 20105650213 พลพล วงษ์ทอง 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
9 20105650025 สุภาพร มะโหราญ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
10 20105650284 คมศร บุญตา 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
11 20105650206 ธนวิทย์ บัวนุช 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
12 20105650058 ภานุกร เนตรทิพย์ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
13 20105650104 ภัทรพงศ์ ว่องธัญกรณ์ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
14 20105650852 นครินทร์ คำปิว 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
15 20105650332 ปียะนุช คำอ่อน 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
16 20105650062 พัชราภรณ์ กล้ากระโทก 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
17 20105650217 อนุภัทร อินทร์ดวง 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
18 20105650272 นราวุฒิ อ่ำทอง 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
19 20105650887 วัฒนา ภักดีวัน 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
20 20105651491 สุพพัตรา นาคคุ้ม 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
21 20105651035 ชิติพัทธ์ กองแก้ว 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
22 20105651497 เจษฎา จรัสมาธุสร 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
23 20105651240 วทัญญู พรมปาน 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
24 20105651085 สุนิสา อินทร์ไทย 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
25 20105651090 พินธ์ุสุดา บุญเกิด 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
26 20105651486 จิรพัฒน์ แสนแวด 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
27 20105651493 พีรณัฐ เทพภักดี 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
28 20105651495 ศุภวิชญ์ วิเวก 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
29 20105651237 ศิวัช โพธิวรรณ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
30 20105651492 ธนกร ประดิษฐ์ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
31 20105651496 ศิริพันธ์ ลันดา 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
32 20105651487 วีรยุทธ แดงสันเที้ยะ 2010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว