วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 64 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20106641767 สุภัทร โฉมหน่าย 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 20106641736 สิรามล เเก้วสะเเสน เเก้วสะเเสน 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 20106641739 ปิยพัชร เมฆปั่น 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
4 20106641358 ธีรเดช จันทเดช 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
5 20106641136 กฤษฎา ยืนยัน 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
6 20106642362 กิตินันท์ ทองแกลง 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
7 20106642165 จักรพรรดิ พึ่งพันธ์ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
8 20106642278 ฐิตาพร โฉมงาม 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
9 20106641789 จิรนันท์ สุวรรณวงษ์ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
10 20106642266 ภาณุพงศ์ นินทะการ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
11 20106642270 นรากรณ์ ก้อนแว่น 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
12 20106642119 ณัฐกานต์ แก้วหินลาย 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
13 20106642026 ภานุพงศ์ โพธารมภ์ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
14 20106641706 ชนัญชิดา ใจอ่อน 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
15 20106642306 ธนกร เชื้อสุข 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
16 20106642370 บูรศักดิ์ ทองดอนเปรียง 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
17 20106642286 ศุภกิตติ์ ปฐมวงศ์คำ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
18 20106641899 กิตติศักดิ์ พลายมี 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
19 20106641898 ณัฐกุล เสือด้วง 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
20 20106641201 บัณฑิต ป้อมปราการ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
21 20106642100 พงษ์​อมร ครองปัญญา​ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
22 20106642369 จิรเมธ แก้วทองคำ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
23 20106641546 บัณฑิตา บดีรัฐ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
24 20106641434 สรศักดิ์ แสงแก้ว 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
25 20106641930 เกษรา มยุเรศ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
26 20106641155 อภิสิทธิ์ ศรีพรมมา 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
27 20106641720 ชยางกูร ชุ่มจิตร์ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
28 20106641170 ภาณุวัฒน์ เชื้อกสิกรรม 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
29 20106641750 ชญานนท์ อิ่มเอี่ยม 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
30 20106642031 วาสนา คุ้มขัง 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
31 20106642228 วรพันธ์ เกตุสาคร 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
32 20106642226 วัลลภพ เกตุสาคร 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
33 20106641613 วันวิสา จูสิงห์ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
34 20106641759 บุณยาพร กุลพ่วง 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
35 20106641156 นิศาชล อ่องยิ้ม 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
36 20106641177 เปรมพิสิฐ เขษมธนาพิพัฒ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
37 20106641911 ศิริพงษ์ ปันทีโป 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
38 20106642240 รุ้งราวัลย์ มงคลสิงห์ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
39 20106642080 นฤเทพ เเสนสุภา 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
40 20106640531 ฑิติยา จันทร์เครือ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
41 20106640466 ภูผา ปาตีคำ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
42 20106640554 ศุภณัฐ แนบเนียน 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
43 20106640539 ชาลิสา ยอดใหม 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
44 20106640462 ภัสนัย รุ่งน้อย 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
45 20106640446 ณัฐพงษ์ รอดูอ่อน 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
46 20106640604 ศศิประภา เกิดน้อย 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
47 20106640308 ธีรภัทร์ อุดบัววงค์ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
48 20106640624 เกษม พรมมี 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
49 20106640586 กัญญารัตน์ เอี่ยมจุฬา 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
50 20106640618 เนตรนภัส สุขสม 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
51 20106640559 วุฒิวิสิฐ เภาอ่อง 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
52 20106640265 ณัฐนันท์ แถมเถื่อน 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
53 20106640602 กิตติภณ หนูอิ่ม 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
54 20106640659 กิตติภูมิ ดิษสวน 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
55 20106640403 กฤษณะ เสือด้วง 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
56 20106640547 นันทวัฒน์ แสงโห้ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
57 20106640532 เปรมจิรา รอดตะเภา 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
58 20106640457 นที กันทาบูน 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
59 20106640386 อิทธิพล รัตนะศศิธร 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
60 20106640568 แก้วมณี เหลืองชลธาร 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
61 20106640620 ภูชิต ดอกจำปา 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
62 20106640535 น้ำค้าง แจ้งเสว่ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
63 20106640623 วิทยา เนมินทร์ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
64 20106640427 ภัทรภรณ์ เชียงทอง 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ