วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 20106650278 ชัยชนะ ตันใจ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
2 20106650071 ศรีสุวรรณ์ อึ่งเส็ง 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
3 20106650125 ธนัญญา สรฤทธิ์ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
4 20106650009 ชัญญา ปวนมูล 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
5 20106650197 ทศพร สิงหามาตร 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
6 20106650349 ธรรมธร โรจน์นวกร 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
7 20106650039 นันทพร รุ่งเรืองศรี 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
8 20106650048 ปณิตา ประสิทธิ์เขตกิจ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
9 20106650105 ธีรภัทร จันทร์เอี่ยม 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
10 20106650273 จันตนา จำปานิล 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
11 20106650144 จรรยพร จันทร์ปัญญา 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
12 20106650363 กัญชรส สนธิการ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
13 20106651500 ทักษ์ดนัย หมายมี 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
14 20106651510 ฐปนวัฒน์ ชาวพเยาว์ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
15 20106650868 บุษกร บำเรอสงค์ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
16 20106651029 วุฒิ?ภัทร? ช่วยอุระชน 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
17 20106651502 คณิตา บุญนิยม 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
18 20106651118 ธัญยธรณ์ บ่อถ้ำ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
19 20106651509 นพัตธร เพ็ญพิมูล 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
20 20106651278 ธราเทพ เวียงวิเศษ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
21 20106651512 ตันติกร ปานกรณ์ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
22 20106651514 ธนวัฒน์ จีนนุ้ย 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
23 20106651136 ธาวิน ศรีสวัสดิ์ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
24 20106651507 ปริม สัตตวงค์ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
25 20106651508 จุรีมาศ ครองสัตย์ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
26 20106651231 อมรฤทธิ์ เอี่ยมจุฬา 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
27 20106651511 นพดล จำนวค์ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
28 20106651515 ภูเก็ต กัลปา 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) รออนุมัติ
29 20106651501 กิตติชัย อินทพันธ์ 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
30 20106651232 พันธรัตน์ จันทร์ลอย 2010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว