วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 33 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20108641958 ธนวัฒน์ บุญมา 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 20108642034 รัตนาภรณ์ มณีเขียว 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 20108642049 มินตรา โยงรัมย์ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
4 20108641265 สุรัชนี วงษ์เนตร 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
5 20108642039 ชานนท์ ชะมังชัย 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
6 20108641562 ณัฎฐนิช เดชครอบ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
7 20108641788 จตุรภรณ์ ธรรมประชากุล 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
8 20108642363 สรัช เเตงร่ม 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
9 20108642050 นภัสสร หญ้าลาภ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
10 20108641963 กัลยรัตน์ ทรัพย์สิน 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
11 20108642201 กรผกา จิตร์หาญ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
12 20108642027 ชุติมา ทับทอง 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
13 20108641470 นพรัตน์ ปานน้อย 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
14 20108641967 อนุวัฒน์ ขันธวุธ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
15 20108642322 อรอินทร์ สิงห์ลอ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
16 20108642353 ธันยพร มะโน 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
17 20108642130 ปริวัตร เปี่ยมใจ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
18 20108640486 ชุติมา พรมจันทร์ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
19 20108640406 อนุวัฒน์ คำพิทูรย์ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
20 20108640361 ดนุเดช สีม่วง 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
21 20108640517 วรินทรา แข็งธัญการ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
22 20108640452 นภัสรา อรุณยา 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
23 20108640337 พิมพ์แพร มนต์เหลา 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
24 20108640396 ศิโรรัตน์ ไพโรจน์ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
25 20108640315 ณัฐวิภา ผายคำ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
26 20108640438 จงรัก ราชวงค์ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
27 20108640335 ภาณุเทพ นิคม 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
28 20108640300 ปาล์ม คงคา 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
29 20108640115 เอกพล - 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
30 20108640596 ภูริภัทร ปานเทศ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
31 20108640519 พรทิพย์ ต้อยเรียง 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
32 20108640417 ปวิตรา วงษ์เอี่ยม 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
33 20108640310 นลินนิภา จอกแก้ว 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ