วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 35 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 20108650224 ธิดารัตน์ มาน้อย 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
2 20108650090 ภานุวัฒน์ เดชะผล 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
3 20108650225 ณัฐกฤตา บัวทอง 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
4 20108650018 กัญญารัตน์ ยอดยาดี 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
5 20108650255 เศรษฐา ศรีผง 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
6 20108650250 รัตน์ฐิตา เทพรส 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
7 20108650232 อภิชนันท์ มหิเมือง 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
8 20108650376 ศุภกร สืบดี 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
9 20108650150 โยธิน เครือมณี 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
10 20108650304 ภานุวัฒน์ ธนูพล 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
11 20108650173 ปะภาวี อาจศรี 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
12 20108650372 อริศรา สุดสงวน 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
13 20108650341 อธิชา เริงเขตการ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
14 20108650145 ชลิตาวรรณ ส่งศรี 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
15 20108651517 ศิรดา ตำหนิเขต 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
16 20108651294 พีรพัฒน์ มีสัจ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
17 20108651530 ภูริพัฒน์ ยาสา 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
18 20108651532 อภิสิทธิ์ กิมิพันธ์ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
19 20108651516 นุชนารถ สว่างนาค 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
20 20108651529 วรฉัตร ชมชื่น 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
21 20108651519 ภัทรพล จินาสา 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
22 20108651523 ภูกิจ ชะอุ่มดวง 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
23 20108651518 อนนต์ ดอนเลย 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
24 20108651146 ณัฐนันท์ รุ่งสว่าง 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
25 20108651534 มนัสชัย ปรีจำรัส 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
26 20108651527 วีรภาพ ค้ำชู 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
27 20108651531 บุษกร จูสิงห์ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
28 20108651079 ธีรพล แสงชัญ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
29 20108651078 ปฏิภาณ เกิดมงคล 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
30 20108651520 กนกวรรณ ยิ้มเจริญ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
31 20108651148 สุกัญญา ขุนศรี 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
32 20108651522 ปานฤดี คำพลึ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
33 20108651528 ณิชนันทน์ วัชรนันทวิศาล 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
34 20108651082 ประภัสรา ศรีชมภูนุช 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
35 20108651526 ธันนศิริ สนสิริ 2010801 - สาขางานสถาปัตยกรรม (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว