วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 55 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 20201650380 ณัฐชา พิมรักษา 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
2 20201650365 มณีรัตน์ จินตะนา 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
3 20201650246 เสาวลักษณ์ อินทพงษ์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
4 20201650135 รัฐนิยา มีศรีสวัสดิ์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
5 20201650043 ราตรี ศักดิ์คำ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
6 20201650229 วาสิณี เรืองอ่อง 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
7 20201650333 จิรัชญา ปันชัย 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
8 20201650262 จิดาภา ชาญเชี่ยว 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
9 20201650181 อรวรรณ พึ่งดี 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
10 20201650258 สุวัณณังวา สังข์ขาว 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
11 20201650165 กรกนก มัทธวะสูตร 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
12 20201650306 นิภาพร ดีมาก 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
13 20201650054 พฤกษา ศรีวิโรจน์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
14 20201650309 นลินญา บุษบาเกิด 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
15 20201650011 วิลาวัณย์ เก่งถิ่นเถื่อน 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
16 20201650159 วรลักษณ์ หมู่ถึง 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
17 20201650079 ญาดา แก้วจรูญ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
18 20201650190 พฤกษา แซ่ก๊วย 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
19 20201650008 กัญญาวีร์ สดเจริญ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
20 20201650167 ชลธิชา ชมภูชล 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
21 20201650074 กัญญาวีร์ คงทน 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
22 20201650178 พัชรา ทองคุ้ม 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
23 20201650204 เจนจิรา สอนวิจารณ์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
24 20201650142 มุทิตา เจียมไธสง 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
25 20201650297 สุวนัน พรมทอง 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
26 20201650117 พิมพ์ชนก ส่องแสง 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
27 20201650021 นันทินี แดงสิงห์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
28 20201650305 พัชรพร วงค์ยา 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
29 20201650035 นันทกานต์ จันทร์สิงห์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
30 20201650128 ปิยนุช ยศรุ่งเรือง 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
31 20201650360 ณัฐรีญา สุขจอย 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
32 20201650138 พรรณวสา เสือสิงห์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
33 20201650221 ลักษมี หรรษา 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
34 20201650023 รัชภูมิ รื่นรมย์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
35 20201650354 รุ่งนิภาพร มลแก้ว 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
36 20201650126 เกริกฤทธิ์ เหลี่ยมบาง 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
37 20201650170 สุธีมนต์ โฉมแดง 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
38 20201651535 คมแก้ว นาคปนคำ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
39 20201651542 ลลิตา เอี่ยมสำอางค์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
40 20201651544 กัลยารัตน์ เมืองชุมพล 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
41 20201651538 ณัฐวรรณ บุญกันท์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
42 20201651545 สุพรรษา ศักดิ์ภูเขียว 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
43 20201651550 อมิตา แสงปัญญา 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
44 20201651547 ปนัดดา สุขสัตย์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
45 20201651543 พลอยไพลิน พลอาชา 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
46 20201651548 เขมจิรา ขำคม 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
47 20201651228 พิมลภา อันปลานีต 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
48 20201651121 อุไรวรรณ พิลึก 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
49 20201651552 ศศิวิมล สีดา 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
50 20201651536 วรนุช เอกปัชชา 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
51 20201651070 วราพร บุญกันหา 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
52 20201651087 ศิรกาญจน์ ชูสุข 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
53 20201651539 ปิยะฉัตร ร้องทรัพย์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
54 20201651553 สิริวิมล สุ่มทรัพย์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
55 20201651069 รุ้งราวรรณ แสงนาค 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว