วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 69 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20201642142 กรกช หมื่นหาญ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 20201642360 เพทาย เฮี๊ยะหลง 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 20201641986 อาภาภัทร ขุนพิลึก 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
4 20201641221 สุธิตา สว่างเต็ม 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
5 20201641711 รัฐกานต์ บุญรอด 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
6 20201642211 อรรถพล ประเสริฐ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
7 20201641722 ธัญยาภรณ์ โพธิ์อุไร 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
8 20201641695 วราภรณ์ กระเเสโท 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
9 20201641126 ดารารัตน์ แจ่มบุญ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
10 20201641563 จารุ​วรรณ​ นาเมือง​รัก​ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
11 20201641550 ธิวา ไกรยงค์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
12 20201641956 ณัฐพร ช่วงสำโรง 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
13 20201641133 อัฐนิยา น้อยพันธ์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
14 20201642357 ทวิตา เปรมพล 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
15 20201641200 สุทัศษร โตบางป่า 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
16 20201641647 จีรนันท์ พงสะกัด 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
17 20201641362 สุภาพร เชื้อโพหัก 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
18 20201642048 โรจน์ศักดิ์ การดี 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
19 20201642209 ณัฐนารี บุตรดี 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
20 20201642180 วิไลพร วังนาค 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
21 20201641724 สุเมธ แก้วดี 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
22 20201642239 พิมพกาญจน์ สุวรรณมณี 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
23 20201641337 วรัญญา ทองฤทธิ์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
24 20201640371 กนกวรรณ ศรีแพง 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
25 20201640441 ชลธิชา สรีธรรมา 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
26 20201641386 - ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
27 20201640299 อรทัย บุตร์ราช 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
28 20201640292 นิภาวรรณ พนัส 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
29 20201640389 จันทร์จิรา เนื้อไม้ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
30 20201640330 วราวรรณ บุญมัติ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
31 20201640629 กัลยา สมพร 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
32 20201640375 ภัทรนันท์ มาน้อย 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
33 20201640615 ปรายวดี มากอินทร์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
34 20201640580 เกศกนก ครุฑเกษม 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
35 20201640516 สุวรรณวลี ปักษาสุข 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
36 20201640274 วิชญพร แก้วกาฬ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
37 20201640649 นีรนุช สุทธิศักดิ์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
38 20201640392 นภัสสร สว่างภพ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
39 20201640001 อาทิตยา อินสีดา 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
40 20201640465 นพวรรณ แก้วบัวดี 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
41 20201640467 แพรวนภา พูลสาริกิจ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
42 20201640504 กฤษณพล ประเสริฐอุดมศักดิ์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
43 20201640527 กมลลักษณ์ ศรัทธานนท์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
44 20201640450 ปนัดดา สุวรรณโค 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
45 20201640370 วรรณิสา หอมรื่น 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
46 20201640638 ปรีดิ์พร มโนมัย 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
47 20201640673 สุพรรษา ครุชพันธ์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
48 20201640550 มยุรี ธุระกิจ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
49 20201640633 ชฎาพร หาญณรงค์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
50 20201640507 สิริวัล จันทร์โพธิ์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
51 20201640496 นพรัตน์ วงษ์อำภา 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
52 20201640545 บุญธิตา สนิทมาก 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
53 20201640498 ทิฆัมพร ขันทอง 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
54 20201640379 ฐิติณัฐ คมขำ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
55 20201640561 ฐิดาพร สิงห์สวัสดิ์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
56 20201640598 นิรดา แสนแก้ว 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
57 20201640601 พชรพร กรงทอง 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
58 20201640597 ชลดา โฉมแก้ว 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
59 20201640449 เกศกนก หลงหมี 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
60 20201640305 วาสนา ชื่นบาน 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
61 20201640291 ณัฐวรา คงรัตน์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
62 20201640536 วรรษมน อ่อนฉ่ำ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
63 20201640355 จันทรวรรณ หลวงราช 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
64 20201640479 ณิชาภัทร อ่วมสถิตย์ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
65 20201640492 สุชาดา พูลเหล็ก 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
66 20201640658 แพรพิไล สิงห์ใส 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
67 20201640293 สายธาร ป้อมปราการ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
68 20201640469 สตางค์ ภูเขียว 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
69 20201640600 สุชาดา ป้องคำ 2020101 - สาขางานการบัญชี (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ