วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 28 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20202641300 ณัฎฐชา อ่อนรอด 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 20202642269 พิชญา ปัญญาเสน 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
3 20202641419 นภัส กล้วยหอม กล้วยหอม 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
4 20202641723 รุ่งทิวา นิลขำ 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
5 20202641204 อาทิตยา ภูจอมจิตร 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
6 20202641578 จิราภา เหมือนขุนทด 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
7 20202641442 พัทธ์ธีรา มณีนก 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
8 20202641443 ขวัญจิรา มาลี 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
9 20202641505 ปาริฉัตร ธรรมวงศ์ษา 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
10 20202642384 พรธิตา พลยงค์ 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
11 20202641892 วิมลณัฐ ชมเชย 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
12 20202641952 อิทธิพล สพังเงิน 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
13 20202642152 ปราณปรีญา กันมาลัย 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
14 20202642159 พัณณิตา รักษ์พงษ์ 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
15 20202640278 จิตติมา นันตา 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
16 20202641309 พรทิพย์ พุดบุรี 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
17 20202640351 นัฐกาญน์ ยาเพชรน้อย 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
18 20202640675 พิยดา ขำไทรย้อย 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
19 20202640418 ธิดารัตน์ อินทรา 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
20 20202640505 อรวรรณ ศรีประเสริฐ 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
21 20202640369 อาภิญญา รอดปฐม 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
22 20202640397 พรวิมล มณีเขียว 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
23 20202640644 พรปวีณ์ ประดิษฐนอก 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
24 20202641310 นภิสา ภูมิสมบัติ 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
25 20202640493 สุพรรษา วงษ์เขียด 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
26 20202640543 กิตติพร บัวบาน 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
27 20202640490 ศุภมาศ คุ้มวงษ์ 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
28 20202640354 กรกนก ทะเหมย 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ