วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 29 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 20202650312 ดลพร อุ่นโล 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
2 20202650279 ลภัสรดา โพธิบัลลังค์ 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
3 20202650053 ธัญลักษณ์ จันเทศ 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
4 20202650064 จารุณี ยอดวิถี 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
5 20202650282 ปนัดดา อิ่มพงษ์ 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
6 20202650228 ศิริพร กล่ำภู่ 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
7 20202650233 ภัทรภรณ์ คงจุ้ย 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
8 20202650195 เมษา ทองสุข 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
9 20202650073 จารุณี โพธิ์เกษม 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
10 20202650089 กรรณิการ์ เจนสาริกิจ 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
11 20202650223 กรรณิการ์ บุญคง 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
12 20202650164 ศิริแก้ว แว่นแก้ว 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
13 20202650371 เอกรินทร์ โพธิ์ศรี 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
14 20202650366 สุชัญญา อุ่นศิริ 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
15 20202650200 ณริสสา แสงเทพ 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
16 20202650017 อุษามณี เสือด้วง 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
17 20202650234 ภูตะวัน หงษ์ยนต์ 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
18 20202651563 จิรภัทร์ เรืองยศ 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
19 20202650374 ณัฏณิชา เสือราช 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
20 20202651555 บัณพร พลเชียงสา 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
21 20202651565 ธิดารัตน์ ชื่นกลิ่น 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
22 20202651568 พัชรพร กากแก้ว 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
23 20202650904 ขวัญจิรา วงศ์มี 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
24 20202651561 พิชญา สระทองลี 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
25 20202651562 จันทร์สิริ นามมนตรี 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
26 20202651567 เกวลิน แจ่มทุุ่ง 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
27 20202651560 อัญญารัตน์ บุญเล็ก 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
28 20202651557 อนุธิดา สิงห์ลอ 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
29 20202651183 ดวงพร อ่วมเกิด 2020201 - สาขางานการตลาด (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว