วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 18 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20404641222 ศิรินันท์ พูลสวัสดิ์ 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 20404642139 พัชริดา มีชัย 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 20404642388 วณิชยา สุคำตา 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
4 20404642320 สุพัตรา พูนพิทักษ์ 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
5 20404641127 ปติมาภรณ์ ผิวสวย 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
6 20404641779 สุภนิดา อินทร์วัน 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
7 20404642224 พิชชาภา นาคคล้าย 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
8 20404642385 ธนพร ทองทำกิจ 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
9 20404642396 ศิริลักษณ์ กลึงกลางดอน 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
10 20404641894 เดโชพล มาหัวเขา 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
11 20404642146 สุชาวดี รักษาพันธ์ 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
12 20404641972 ปริชาติ แจ่มเทศ 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
13 20404642327 น้ำทิพย์ มิ้มทอง 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
14 20404640636 ภัทรทิณี รุ่งน้อย 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
15 20404640296 สุดาพร โคตะมะ 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
16 20404640026 โสภา ภาส 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
17 20404640686 ประภามาศ สวายประโคน 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
18 20404640497 วรรณษา ลาภจิตร 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ