วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 27 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 20404650290 ธันยธรณ์ อินทร์จันทร์ 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
2 20404650004 ฟ้า - 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
3 20404650330 มีนา แก้วดี 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
4 20404650340 กัลยกร ป้อมยุคล 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
5 20404650155 สุนิตา ชัยพงษ์รัตนา 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
6 20404650174 จักรพงศ์ มานะพระ 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
7 20404650010 ณิชกานต์ รักสิงห์ 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
8 20404650253 สุพรรษา เขียวทา 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
9 20404650336 มีนา เกตุแก้ว 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
10 20404650060 ฉันท์สินี กาจา 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
11 20404651616 อริสรา ศริศลป์ 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
12 20404651112 ชนกพร ผันผ่อน 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
13 20404651610 จิดาภา ขอนดอก 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
14 20404651024 นัชชา สุวรรณโณ 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
15 20404651094 จันทรา กลิ่นดาว 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
16 20404651614 สุทธิดา ทองข่าย 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
17 20404651097 ศิโรรัตน์ มีคำสัตย์ 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
18 20404651619 สายน้ำ ชาญนุชิต 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
19 20404650998 สุภาภรณ์ ทุมทอง 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
20 20404651615 จิรัชญา จันทะคาม 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
21 20404651163 กิตติพงศ์ คุ้มผล 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
22 20404651611 ชุติกาญจน์ กัลปพฤกษ์ 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
23 20404651113 ศิริวรรณ ดีปลี 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
24 20404651618 อรนริน เทวฤทธิ์ 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
25 20404651613 นฤชัย คงหอม 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
26 20404651612 สุทธิพร เจนจบ 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) รออนุมัติ
27 20404651617 ภิรญา หลวงกิจจา 2040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว