วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 29 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 20901641437 รัชพล ภูมินา 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
2 20901642023 ชัยมงคล ทิมา 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
3 20901641516 รัฐภูมิ ทับลอย 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
4 20901641606 อธิปัตย์ พัฒนกลั่่น 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
5 20901641858 เอกภพ แก่นจันทร์วงค์ 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
6 20901641737 ณัฐธเดชน์ อธิโรจน์วัชรกร 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
7 20901641618 ธีรวัฒน์ นามคำ 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
8 20901641838 นนทนันท์ จิตสุวรรณ 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
9 20901642109 ฌัชภัทร สมพงษ์ 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
10 20901642086 เจษฎากร แจ้ใส 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
11 20901642272 พุทธิพงษ์ อมดวง 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
12 20901642005 พีระพัชร เพชรจันทร์ 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
13 20901642085 จิรัชญานนท์ ใจงาม 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
14 20901642087 อรปรีดา ภูสมจิตร 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
15 20901641193 สายธาร หนองหลวง 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
16 20901642238 ปารเมศ พิมพา 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
17 20901642304 กนกพิชญ์ แก้วม่วง 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
18 20901641390 ดลพร พันธุ 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
19 20901642041 ชาญ​วิทย์​ มั่ง​เชียง​ 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
20 20901641391 สุภัสสร มนสิน 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
21 20901640415 นฤมล คำเฉลียว 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
22 20901640421 ธนธร วงษ์จันทร์ 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
23 20901640387 กนกพล เลินไธสง 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
24 20901640642 ชนากานต์ ขันติแก้ว 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
25 20901640374 สิริพร พลศร 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
26 20901640434 กนกพร เงินนา 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
27 20901641308 ณัฐนันท์ กาวิใจ 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
28 20901640267 สุวพรรณ แท่งทอง 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
29 20901640289 ธรรมรัตน์ บุญมา 2090101 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ