วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 23 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 20901650114 ภาคินี พลแก้ว 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
2 20901650263 ปฏิรูป สุวรรณนำปน 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
3 20901650212 ธนาโรจน์ สังอุตตัง 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
4 20901650316 สิริมงคล หล้าเพชร 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
5 20901650156 ณัฐวุฒิ ใจเที่ยง 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
6 20901650348 พุฒิพงศ์ ดีฤทธิ์ 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
7 20901650274 ธาวิน ฉิมแป้น 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
8 20901650189 ศิวกร กนกสิงห์ 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
9 20901650072 มนัสวิน ชุมจุมจัง 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
10 20901650385 มะปราง วาแซ 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
11 20901651115 กิตติภูมิ ทับทิม 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
12 20901651627 ณัฎฐ์ทวี สิรพัฒนสกุล 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
13 20901651100 กิตติรักษ์ พุ่มเรือง 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
14 20901651019 ปรัชญา กะสังข์ 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
15 20901651632 นาคินทร์ เรืองไทย 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
16 20901651026 ณัฐดนัย แย้มทับ 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
17 20901651068 นาฎลดา ภุชงค์ 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
18 20901651051 นิติภูมิ สีทัด 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
19 20901651622 ภัทรพล วุฒิ 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
20 20901651093 อัครวินท์ ต่ายเเสง 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
21 20901651626 สุริยะ มะทิมา 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
22 20901651629 ศฤงคาริน คำมี 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว
23 20901651630 จตุรภัทร รัตนมณีกานต์ 2090102 - เทคโนโลยีสารสนเทศ-สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ปวช.) ลงทะเบียนแล้ว