วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 97 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 30101650605 สมคิด ใจซื่อ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
2 30101650584 พุฒิพงศ์ เพชรพลาย 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
3 30101650782 เกียรติภูมิ เทศธรรม 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
4 30101650694 ขจรศักดิ์ ขำมี 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
5 30101650534 สิปปกร มะลิพรม 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
6 30101650674 ธนยศ พุ่มน้อย 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
7 30101650825 นันทวัฒน์ ชวนชม 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
8 30101650703 รัตภาพ วงษ์เขียด 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
9 30101650786 ธนพัฒน์ สุขระโชติกร 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
10 30101650479 ศิราภรณ์ รำภู 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
11 30101650632 เอกรัฐ ฉัตรทอง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
12 30101650775 กิตติพันธุ์ สัมมานิตย์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
13 30101650835 ณัฐชา ปาละสูตร 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
14 30101650475 สิทธิศักดิ์ ใจเที่ยง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
15 30101650454 จิรวัฒน์ ปรางพลอย 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
16 30101650552 ศราวุธ ครุธแก้ว 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
17 30101650459 ปรัชญา เคระคุณ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
18 30101650535 ธนะพร สีโสภา 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
19 30101650601 ณัฐภาส หมวกหนู 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
20 30101650589 ธนกร โพธิ์ดี 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
21 30101650815 พีรภัทร วิลาสไผ่เงิน 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
22 30101650816 ธเนศ งามงอนคีรี 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
23 30101650811 อดิศักดิ์ อินเที่ยง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
24 30101650841 โศภิตา โกยทา 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
25 30101650618 บัณฑิต จันทร์แดง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
26 30101650665 อิทธิพล มีมาก 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
27 30101650776 อั๊งเล้ง แก้วสว่าง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
28 30101650804 สถาพร สะผาย 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
29 30101650549 ศักดิ์สิทธิ์ เกตุวงษ์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
30 30101650591 ภควัฒน์ สาเทียน 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
31 30101650865 ปัญจวิทย์ สายแวว 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
32 30101650859 พันธวัช สระสม 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
33 30101650858 ประโมทย์ หนองหลวง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
34 30101651683 พิมประภา ใจดี 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
35 30101651647 ศักรินทร์ ร่องมะรุด 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
36 30101651641 อดิศร ภักดี 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
37 30101651250 ระพีพัฒน์ นิลน้ำเงิน 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
38 30101651238 ประทานพร คงหมื่นรักษ์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
39 30101651634 กฤษณะ จันทร์หอม 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
40 30101650946 ยุทธณา เกิดเเก้ว 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
41 30101650945 รัชชานนท์ คำมูล 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
42 30101650905 ธนภัทร บัวทอง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
43 30101651039 สุภชีพ ป้อจุมปู 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
44 30101651141 จักรพงศ์ คงพันธ์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
45 30101651669 กิตติตพงศ์ ปัทมานาวิน 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
46 30101651254 มีชัย สว่างแผ้ว 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
47 30101650901 กรณ์ดนัย พันธ์มิตร 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
48 30101651676 ภัทรภณ กรีวาส 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
49 30101651643 นวบดินทร์ ดีเลิศ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
50 30101651156 ศตายุ สายบุญเจียม 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
51 30101651633 จักรพงษ์ มั่นเหมาะ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
52 30101650990 ธนวัฒน์ พูลเกลี้ยง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
53 30101650927 วรปรัชญ์ จิตตรีพรต 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
54 30101650926 เจริญทรัพย์ ศรีวิลัย 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
55 30101651663 อดิเทพ ใจแสน 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
56 30101650978 จีรศักดิ์ ชูศักดิ์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
57 30101651661 สิรวิชญ์ โพธิ์สุวรรณ์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
58 30101651177 ธราดล รัตนวรรณ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
59 30101651635 พีรพัฒน์ สุขรัตน์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
60 30101651638 พงศทร นครกัณฑ์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
61 30101651258 วิษณุ บุญมี 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
62 30101650962 กิตติยะ ปิ่นแกัว 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
63 30101651637 ภัทรภณ ปิ่นทอง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
64 30101651652 วุฒิพัฒน์ พลกล้า 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
65 30101651670 ชญานนท์ เดชะผล 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
66 30101651140 ธีรนัย ครุธพันธ์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
67 30101651176 ทศวรรษ แหขุนทด 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
68 30101651650 ณัฐพล การัก 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
69 30101651134 ธนวัฒน์ ทุนพิรัตน์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
70 30101651119 วัชระ จารุวัฒน์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
71 30101651671 รัชนาท จันทร์สุข 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
72 30101651225 ธนธรณ์ โยชนะ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
73 30101651226 ธีรวัต โมลาลาย 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
74 30101651657 ธนากร อ่อนแก้ว 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
75 30101651649 สุทัศน์ มาคำสาย 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
76 30101651672 ฉันท์ทัต ภูพันลำ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
77 30101651651 อนิวัตติ์ คำโพล้ง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
78 30101651139 ทวีศักดิ์ มีแก้ว 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
79 30101651171 น้ำเพชร สร้อยภู่บัว 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
80 30101651080 วันมงคล บอนขุนทด 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
81 30101651142 ณัฐภัทร เกตุวงค์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
82 30101651161 ธีรศักดิ์ อินทะชิด 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
83 30101650900 ชนชนน์ เกษฎา 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
84 30101651065 ธีราวุฒิ ช้างอ่ำ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
85 30101651255 นพกฤต ผัดจันตา 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
86 30101651653 จักรภัทร นัยจิตร 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
87 30101651659 พิษณุวัฒน์ อุ่นอก 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
88 30101651222 พิทักษ์ สาขำ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
89 30101651247 ภาณุวัฒน์ อวยชัย 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
90 30101651646 กิตติศักดิ์ น้ำเพชร 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
91 30101651679 ณัชพล พ้นภัย 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
92 30101651681 กิตติภพ พ้นภัย 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
93 30101651680 จำนงค์ รอดกสิกรรม 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
94 30101650892 อภิวัฒน์ คงเมือง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
95 30101651675 ธนดล สถาพร 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
96 30101650970 พงศธร ทับทิม 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
97 30101651658 ปริญญา ทองสวัสดิ์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว