วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 116 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 30101641163 อนุพงษ์ โพธิวรรณ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
2 30101641749 โรจน์ศักด์ คุ้มวงษ์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 30101642248 ยศธน อรุณยา 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
4 30101641129 สุนิสา แพ่งพร 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
5 30101641947 อิทธิกร แจ่มหม้อ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
6 30101641232 ภัทรพล สำเภาพงษ์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
7 30101641918 สุภวัฒน์ สำเภาทอง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
8 30101641180 วรพล เมืองฉาย 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
9 30101641168 ธาดา บัวเวียง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
10 30101641840 สรศักดิ์ แสงอรุณ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
11 30101641781 จันทรรัตน์ วงษ์​เขียด 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
12 30101641165 ณัฐวุฒิ มาอิน 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
13 30101641587 ทศพร อ้นทอง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
14 30101641532 เจษฎา นามสีอุ่น 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
15 30101641533 เจริญรักษ์ จันทร์แดง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
16 30101641247 ภัทรภณ กรีวาส 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
17 30101641560 พิษณุ วงค์คำลือ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
18 30101642390 วีระพงษ์ ฤทธิ์จันดี 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
19 30101641784 วรวุฒิ อาชาพล 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
20 30101641805 ธีรพล คนดี 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
21 30101641962 ทิวากร พุตศรี 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
22 30101641766 พิษณุ สนส่ง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
23 30101642106 เนติธร ศรีลาจันทร์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
24 30101641780 อัศวิน เศษโถ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
25 30101642246 ยิ่งศักดิ์ แก้ววิเศษ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
26 30101642310 อรรถพล บริบูรณ์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
27 30101641231 ธนากร สิงสนิท 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
28 30101641206 ภูวดล พลเชี่ยว 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
29 30101642127 ภาณุพงษ์ สิงห์สุวรรณ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
30 30101642332 เอกรัตน์ สีขาว 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
31 30101641538 กฤษติกรณ์ กันจันทร์วงค์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
32 30101641535 ทรงวุฒิ ฉัตรโต 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
33 30101641230 ณัฐวุฒิ คำโพล้ง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
34 30101641164 ชินวัตร แก้วมณี 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
35 30101642094 อนิวัฒน์ แก้วทองดี 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
36 30101642093 นิรุช แก้วประเสริฐ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
37 30101641531 จีรศักดิ์ เพ็งศิริ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
38 30101642207 ศรัณย์ กัลปพฤกษ์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
39 30101641676 พงษ์เทพ เข็มเงิน 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
40 30101641123 อติชาติ ขอนทอง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
41 30101642017 ธนภัทร กมลศิล 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
42 30101641688 ธนพล พุ่มสม 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
43 30101641534 ยศพัทธ์ แก่นคำ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
44 30101642271 ธนภัทร์ สูงสันเขตต์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
45 30101641536 วงศพัทธ์ แก่นคำ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
46 30101641762 สราวุฒิ ธูปขุนทด 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
47 30101641271 อรหรรษา ห้อยพะเนา 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
48 30101641783 อัษฎาวุธ เจนชัย 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
49 30101642366 อานุภาพ กุลนาพันธ์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
50 30101641745 ชัยสิทธิ์ กุมภกิจกสิกรรม 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
51 30101641830 จิรพัฒน์ แว่นศิลา 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
52 30101641481 เกตุ กำเหนิด 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
53 30101642249 อภิวัฒน์ ประเสริฐดี 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
54 30101641248 ณัฐวิทย์ ยอดฉัตร 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
55 30101642029 ปฏิภาณ ชัยหา 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
56 30101641249 ธนากรณ์ บุญทักษิณสถิต 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
57 30101641272 โยธยา แก่งศิริ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
58 30101641246 สรศักดิ์ แซ่อึ้ง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
59 30101641592 จิตติพัฒน์ คล่องณรงค์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
60 30101642247 ศุภนันท์ มณีเขียว 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
61 30101641747 ธนพล ก่อกุศล 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
62 30101642389 วรเดช พุทธะบุตร 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
63 30101642427 สุรศักดิ์ สังข์ปา 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
64 30101641270 ธีรศักดิ์ แหงมดี 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
65 30101641964 ธนากร ชูมี 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
66 30101642337 นัทธพงษ์ ชื่นผล 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
67 30101642381 สุนิษา เสาวนิจ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
68 30101641843 กรกช สุวรรณนำปน 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
69 30101640934 ศุภวัทน์ อาจแสวง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
70 30101641047 พงศ์ปกรณ์ พิมศักดิ์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
71 30101641003 พีรภัสน์ สว่างพงษ์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
72 30101641034 เอกสิทธิ์ ยะสะละ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
73 30101640962 ฐานิช แจ้งดี 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
74 30101640879 วรุตม์ จันทร์วิมล 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
75 30101640695 นเรนทร ประดับสงค์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
76 30101640719 อนุชา ทองม่วง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
77 30101640791 วรวรรณ อินจม 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
78 30101640944 วายุ สารี 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
79 30101640845 พลเทพ เปล่งปลั่ง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
80 30101640727 จิรานุวัฒน์ ต่ายธานี 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
81 30101640779 พิชิตพงษ์ เพชรอำพร 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
82 30101640959 สมหวัง พรมมา 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
83 30101641018 พนัชกร เอี่ยมสอาด 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
84 30101641088 ธีระพงศ์ ตีอินทอง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
85 30101640689 ภูธเนศ มณีรุ่ง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
86 30101641015 เอกรักษ์ สะมะถะเขตการณ์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
87 30101641026 ณัฐวุฒิ ภู่โต 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
88 30101640743 เจษฎา บาบุญ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
89 30101640957 โชคชัย สายสุยะ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
90 30101640786 กิตณภัส ตาลำ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
91 30101640718 อธิวัฒน์ กาจักร์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
92 30101640983 ก้องเกียรติ รอดกสิกรรม 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
93 30101641076 อนุศักดิ์ อาจหาญ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
94 30101640910 พัทธพล พรมจันทร์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
95 30101640833 กิตติชัย มาตรวังแสง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
96 30101640747 วัชรพล ยิ้มสรวล 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
97 30101641071 ธวัชชัย แย้มโกสุม 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
98 30101640738 นพรัตน์ ชมจุมจัง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
99 30101640111 - ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
100 30101640768 ทินกร กรุดเที่ยง 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
101 30101641304 จักรี ภูมิศร 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
102 30101640975 วรวุธ เครือศิริ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
103 30101640859 รัฐนันท์ จันทรศร 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
104 30101640771 อภิเดช นนทรีย์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
105 30101640904 พีรภัทร แสงอรุณ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
106 30101641305 ณัฐชัย ใจแสน 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
107 30101640869 ณัฐวัตร จันทร์ชูกลิ่น 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
108 30101641074 ณัฐวุฒิ มวลจุมพล 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
109 30101641303 เจ เกิดพงษ์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
110 30101640699 วัลลภ ตรีสังข์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
111 30101641084 ชัยมงคล กองแก้ว 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
112 30101640832 พิราวรรณ จันทร์แฉล้ม 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
113 30101641306 ยุทธนา จูจันทร์ 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
114 30101640882 วสันต์ อินทรเสน 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
115 30101640943 ประเสริฐ อินทร์จำปา 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
116 30101640877 สหรัฐ เมณฑ์กูล 3010101 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ