วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 72 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 30102641543 เตวิช โต๊ะดอนทอง 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 30102642253 กิตติธัช อิ่มศรี 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
3 30102642282 นันทวุฒิ เราะหะนะ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
4 30102642376 สุวัฒน์ นิลคำแหง 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
5 30102641595 ยุทธศักดิ์ ชนะภัย 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
6 30102641862 วรเชษฐ์ ใจแสน 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
7 30102641732 อชิตะ อยู่กรัด 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
8 30102642283 ณัฐพล สีดาชะมา 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
9 30102641993 ชานน เทพสุธรรม 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
10 30102642326 ยศนันท์ ศรีจันทร์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
11 30102642010 ชัยวัฒน์ ดำดิน 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
12 30102642251 นิวัฒน์ ถาบุญเรียง 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
13 30102642250 ธนะวุฒิ มูลบุตร 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
14 30102642261 ธีรภัทร ก๋าต๊ะ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
15 30102642255 วุฒิชัย รัตนวรชัยกุล 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
16 30102641848 ภาณุพรรณ เซี่ยงว่อง 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
17 30102642134 กรรชัย แสนณรงค์​ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
18 30102642197 วรัญญู มงคลศรี 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
19 30102641802 ภูธเนตร แป้นจันทร์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
20 30102642258 สุภสิทธิ์ มหาวงษ์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
21 30102641827 นัฐวุฒิ​ ประชาสุข 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
22 30102642380 กฤษฎา เกตุวงษ์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
23 30102641829 ณรงค์ ทองขาว 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
24 30102642254 นพรัตน์ ทรายทอง 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
25 30102642336 สงกรานต์ ขรพัฒน์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
26 30102642375 พรรฐิษา บ่อคาวี 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
27 30102641541 สุรไกร สงวนใจมั่น 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
28 30102642308 อัฐพล มุงขุนทด 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
29 30102642008 นวิน หอมรื่น 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
30 30102642138 ธีรภัทร์ สุขพะนัส 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
31 30102641811 ณัฐวุฒิ แก้วสุวรรณ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
32 30102642155 ศุภกฤต กาจหาญ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
33 30102642157 ศุภวิชญ์ วันศรี 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
34 30102642158 วุฒิชัย วงศ์เครือ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
35 30102641803 จตุรพร นิลบดี 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
36 30102642021 ธนากรณ์ นุ่มมีศรี 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
37 30102641325 บุญฤทธิ์ วังนาค 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
38 30102642047 ภูริทัต อินเมฆ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
39 30102642252 ธเนศวร ครุฑติง 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
40 30102641832 ณัฐวุฒิ เขียวเล็ก 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
41 30102641597 เฉลิมชัย จินดาทิพย์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
42 30102641791 อิสระ กันยาโพ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
43 30102641594 ตะวัน วัดเกลี้ยพงษ์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
44 30102642101 ธนภัทธ์ จันแดง 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
45 30102642259 ธีรยุทธ บุตรดาบุตร 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
46 30102642361 ศุภกิตติ์ สุริยะจเร 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
47 30102642044 ณรงค์ศักดิ์ บดีรัฐ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
48 30102642359 กิจติชัย แก้วมณี 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
49 30102642054 พันธ์เลิศ โยธาภักดี 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
50 30102641324 นที จิตตะชัย 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
51 30102642022 จักรภัทร เย็นใจ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
52 30102642061 ประนต สุรกิจ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
53 30102642256 จีรวัตร โสขุมา 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
54 30102642434 ทนาวุฒิ มีสุข 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
55 30102642433 ปิยพัฒน์ งิ้วลาย 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
56 30102642257 เสฎฐวุฒิ เนินพลับ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
57 30102642045 ธนพัฒน์ โยชนะ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
58 30102642046 ชัยวัฒน์ มาน้อย 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
59 30102640757 นัฐิณี สุวรรณสิงห์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
60 30102640987 ธนพล บัวพรม 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
61 30102640930 ณัฐศาสตร์ รุ่งแจ้ง 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
62 30102641022 โชติวุฒิ ขวัญมา 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
63 30102640848 ปิยวัฒน์ ทองเม้า 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
64 30102640856 สันติสุข สามทอง 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
65 30102640979 นัฐพล สว่างใจ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
66 30102641100 ศราวุฒ อุ่นวัฒนธรรม 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
67 30102640758 ภูวรินทร์ รุ่งศรี 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
68 30102640782 ณัฐวุฒิ กุลจักร 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
69 30102640761 ธนบดี ภู่ทองคำ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
70 30102640892 อภิวัตร ภู่เทศ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
71 30102640884 ไตรเทพ สังวาลวิชัยโรจน์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
72 30102641023 นพรักษ์ ภูผาลี 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ