วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 63 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 30102650564 จักริน มะรุม 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
2 30102650847 รชานนท์ ภูสะเทียน 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
3 30102650524 ฐิติภัทร ข่ายทอง 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
4 30102650388 อนุชา กริตตครุ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
5 30102650688 ปรวัตร์ เนตรพรมราช 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
6 30102650760 ศุภกร พรหมมินทร์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
7 30102650661 วิรัตน์ หงษ์ร่อน 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
8 30102650555 กิตติศักดิ์ ขอนทอง 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
9 30102650574 อิทธิกร แซ่วี 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
10 30102650480 มงคล ขิบเงิน 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
11 30102650708 ก้องภพ ปานกลีบ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
12 30102650627 เสริมศักดิ์ น้อมไทสงค์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
13 30102650612 พงษ์พิชิต พลค้อ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
14 30102650831 คณิน เพ็ชรแสงนิล 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
15 30102650706 ภูริภัทร์ เพียรกสิกรรม 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
16 30102650770 ปิยะเชษฐ์ สีชัย 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
17 30102650750 แพรวา สุดใจ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
18 30102650824 เหมราช สมเคราะห์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
19 30102650837 จักรินทร์ ตาปี 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
20 30102650822 สุชาดา เนียนใจดี 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
21 30102650641 ธีรเดช อ่วมปิ่น 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
22 30102650780 ชิตพล สุดารินทร์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
23 30102650660 ชยากร เตียนไธสง 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
24 30102651696 ธีรไนย จำปี 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
25 30102651711 ณรงค์พล จันเนตร 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
26 30102651721 ธนวัฒน์ แจ่มบุญ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
27 30102650872 ณัฐพนธ์ ฤทธิมนต์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
28 30102650874 นพพร คันธะเนตร์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
29 30102651025 คัมภีย์ สีคำพา 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
30 30102651702 ชนัญชัย โตแท้ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
31 30102651692 ครรชิต ศิริปรุ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
32 30102651684 บุญชู - 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
33 30102651016 อธิชาติ ผิวพรรณ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
34 30102650870 กายศิต สำเริง 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
35 30102651192 พชรพล สมสุข 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
36 30102651700 กฤษณะ เพ็ชรศรี 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
37 30102650869 ศุภกิตติ์ อินเมฆ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
38 30102650873 ไกรกูล สมอนาค 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
39 30102651707 ศรายุทธ อู๋เถื่อน 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
40 30102650875 กิตติธัช คะระออม 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
41 30102651180 ณัฐพล ทองสุข 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
42 30102651219 ชนะภูมิ โชติกเจริญสุข 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
43 30102651724 ประนต สุรกิจ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
44 30102651703 อนุวัฒน์? เขตกัน 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
45 30102650871 วีรภัทร เจริญเนตร 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
46 30102651685 สายชล สุเมฆ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
47 30102651693 อภิวัฒน์ มีศรีสวัสดิ์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
48 30102651220 เจษฎา ไวธัญกิจ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
49 30102650942 สมรักษ์ ขาวใส 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
50 30102650939 วรรณวิสา ขาวใส 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
51 30102651688 ไชยพร โพธิ์แป้น 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
52 30102651708 นพนันท์ โค้วสุวรรณ์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
53 30102651697 สิทธิโชค คำแสงดี 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
54 30102651704 ชินกร เกณฑ์ขุนทด 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
55 30102651710 นพรัตน์ หนาดเพ็ง 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
56 30102651723 สมมาตร สีวันแก้ว 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
57 30102651694 สราวุฒ พะโยม 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
58 30102651012 พรรณทิพา ประสาทแก้ว 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
59 30102651244 ธรรมรัตน์ เทียนคำ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
60 30102651686 สุทธิพงษ์ เกตุพงษ์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
61 30102651689 นันทวัฒน์ มีมาก 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) รออนุมัติ
62 30102651695 ธนพัฒน์ มาน้อย 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
63 30102651701 สุทธิกมล ดวงมาลย์ 3010201 - สาขางานเครื่องมือกล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว