วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 156 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 30104650678 ภาณุพงศ์ ศรีบุษย์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
2 30104650530 จิระวัตร มณีเขียว 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
3 30104650531 เดชานนท์ เดชพงษ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
4 30104650604 ธวัลรัตน์ แก้วบุตรดี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
5 30104650758 ราชัน คำภิระแปง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
6 30104650498 ภัคพล กอสัมพันธ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
7 30104650466 เอกรัตน์ เพชรรัตน์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
8 30104650809 นิลาวัณย์ กรัดแพร 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
9 30104650715 พรมเพชร พลพรม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
10 30104650514 วันชัย เกิดพงษ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
11 30104650755 นันทกร โตพ่วง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
12 30104650700 ธนทัต เบ้าลี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
13 30104650425 สุรัตน์ กวางแก้ว 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
14 30104650441 วัชรพล เหลาเจริญทวี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
15 30104650704 บุญญฤทธิ์ กำแพงแก้ว 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
16 30104650719 อรรถพล หุ่นสุวรรณ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
17 30104650581 พิพัฒน์พงษ์ โพธิ์พฤกษ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
18 30104650560 นพเกล้า ศรีพายัพ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
19 30104650494 ณัฐดนัย อินตะ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
20 30104650543 คมสัน เมฆี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
21 30104650659 พายุ หีบไธสง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
22 30104650532 จิระ เกิดพงษ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
23 30104650470 ณัฐชนน สุดเจริญ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
24 30104650542 ภานุพัฒน์ พลากร 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
25 30104650572 ฐนทรัพย์ กล้ากสิการณ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
26 30104650516 สรศักดิ์ จีนเพชร 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
27 30104650696 รัฐพล มีแก้ว 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
28 30104650418 นิธิกร สีเพชร 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
29 30104650610 ภูชิต นาคไธสง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
30 30104650510 อัครพล บัวบาน 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
31 30104650444 ภควัต ลัพจุลพล 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
32 30104650596 นที สูงสุมาลย์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
33 30104650654 นรินทร์ สวรรค์หลง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
34 30104650515 ธีรวุฒิ วงษาเคน 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
35 30104650519 นรากร สดชื่น 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
36 30104650851 ธงชัย พลอาชา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
37 30104650666 ชานนท์ ทองขาว 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
38 30104650772 สิรวิชญ์ โชติผลารัตน์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
39 30104650787 ณัฐวุฒิ สระกินดา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
40 30104650777 ภาณุ นวลนิล 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
41 30104650803 ธเนศ สร้อยศรี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
42 30104650675 อณุวัฒน์ แสงหนู 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
43 30104650728 ธวัช เล็กพริก 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
44 30104650464 ทัตพงศ์ แก้วเพชร 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
45 30104650843 นวพล นวลจันทร์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
46 30104650408 ธนกฤต มนต์เหลา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
47 30104650646 ธนภัทร อยู่ทุ่ง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
48 30104650810 จันทร์ติมา โพธิบุตร 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
49 30104650536 ปิยะฉัตร หอมหวล 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
50 30104650620 ปรเมศวร์ คล้ายยอม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
51 30104650645 ศิริพงศ์ เสือพุก 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
52 30104650720 ณภัทร ฉัตรไชยศิริ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
53 30104650595 ธีรัตม์ อินทโชติ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
54 30104650508 บัญชา เขมะสมบูรณ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
55 30104650486 ชินดนัย แซ่ม้า 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
56 30104650482 กัมพล เนียนไธสง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
57 30104650461 อัษฎาวุธ ทองหล่อ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
58 30104650726 พีรพล เรืองวงค์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
59 30104650438 นวพล วงษ์เขียด 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
60 30104650737 ญาดา บัวปรี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
61 30104650437 กิตติ สุทธิชาติ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
62 30104650578 ปวรรัตน์ มาแก้ว 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
63 30104650685 วรรณพรรธน์ พุ่มใย 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
64 30104650759 ปอวรินทร์ เขาหลวง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
65 30104650398 จารึก อินถึก 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
66 30104650399 ธัญรดา สงวนลานนท์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
67 30104650599 อนุตตรีย์ ชัยเดช 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
68 30104650727 สุทัศน์ แก้วอินทโชติ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
69 30104650409 ณัฐวุฒิ โชหนู 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
70 30104650488 ณัฐพงศ์ คงศรี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
71 30104650467 กรณิศ ชนะภัย 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
72 30104650587 ธนชัย ปิ่นแก้ว 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
73 30104650769 พงศพัศ เอื้อเฟื้อ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
74 30104650600 ธนบูรณ์ คงกลั่นดี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
75 30104650783 ปฏิภาณ เชียงสกุล 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
76 30104650434 ภูวดล ดินแดง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
77 30104650739 กฤษฎา สมโภชน์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
78 30104650440 นัทนที ประชัน 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
79 30104650395 วุฒินันท์ พุ่มจันทร์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
80 30104650850 รัฐนันท์ สมหอม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
81 30104650761 ศราวุฒิ สุขโต 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
82 30104651130 ธนเดช คงคล้าย 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
83 30104651770 สุเมธ พิลึก 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
84 30104650930 ฟ้าประทาน เจริญสุข 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
85 30104650914 จิรพงศ์ ชัยศรี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
86 30104651748 เมธี เข็มทอง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
87 30104651759 ศิริโชค พูลดี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
88 30104651732 ภานุวัฒน์ สุดสา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
89 30104651772 อัมพุ กันเกษร 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
90 30104650963 เดชา สุวรรณโอสถ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
91 30104651753 วรพันธ์ วงค์คำลือ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
92 30104651744 ธีรภัทร เขม้นกสิกรรม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
93 30104650863 ชัยวัฒน์ บุญทอง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
94 30104651739 ศศิธร ศักดิ์ดี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
95 30104651751 อลงกรณ์ สมหาญวงค์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
96 30104650862 ชญานนท์ เกตุอ่อน 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
97 30104651234 ภัครพงษ์ กลิ่นเกษร 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
98 30104650964 พชรดนัย บรรณสาร 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
99 30104650947 ศาศวัต โพธิ์พฤกษ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
100 30104651128 ณรงค์ธร เพียรแก้ว 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
101 30104650954 พีรดล สระแก้ว 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
102 30104651764 จิราชัย แสงดาว 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
103 30104651227 อิศรานุวัฒน์ พงษ์แขก 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
104 30104651746 ธนพนธ์ กันทะเกตุ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
105 30104650929 อารยา โพธิผล 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
106 30104650928 อภิสิทธิ์ กองพัน 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
107 30104651059 วีรศักดิ์ กลิ่นฟุ้ง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
108 30104650940 ณัฐพล เชียงล้ำ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
109 30104651736 กฤตภาส ทวีการไถ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
110 30104651251 ภูวนาจ เกตุพงษ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
111 30104651214 อนุพนธ์ บุญชู 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
112 30104651235 จักรกฤช แย้มทิพย์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
113 30104650922 กมลวิทย์ กอสัมพันธ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
114 30104651245 ณัฐวุฒิ อินทรชิต 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
115 30104650890 นนทกานต์ สอนเลิศ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
116 30104651034 เกียรติศักดิ์ ตาทิพย์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
117 30104650883 ณัฐพล รุกขชาติ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
118 30104650864 ยุทธพงศ์ หงษ์ยนต์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
119 30104651261 ปัฐวีกานต์ จงกลรัตน์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
120 30104651754 บัณฑิต แซ่ม้า 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
121 30104651750 ปัญญา ชมชื่น 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
122 30104651735 ภูริเดช พนมเวทย์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
123 30104650967 พีรภัทร สระแก้ว 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
124 30104651193 อภิรักษ์ แพงผม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
125 30104651761 วรพล งามสม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
126 30104651265 สุเมธ โกมลสวรรค์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
127 30104651756 ทิภพ นาคโควงษ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
128 30104650921 ภาราดร ภูผิวฟ้า 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
129 30104651741 เสฏฐวุฒิ ถมยา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
130 30104651775 กฤตพจน์ ศรีสุข 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
131 30104651758 ศุภกร โชติรักษ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
132 30104651740 ธนภัทร ศรีสังข์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
133 30104651734 พานตะวัน ขันทองดี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
134 30104651274 ธนกร อินทร์เที่ยง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
135 30104651138 ณัฐวุฒิ สมคง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
136 30104651766 ศุภรดา แก้วคุ้มภัย 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
137 30104651129 วรวุธ สูงสันเขต 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
138 30104651771 ฐากร พิลึก 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
139 30104651755 รังสิมันต์ ทสภานนท์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
140 30104651749 ภิรถ แสนวิลัย 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
141 30104651743 ณัฐวุฒิ แจ่มกระจ่าง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
142 30104651185 วรเมธ คำหงษา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
143 30104650944 ธีรพงศ์ จันทร์แดง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
144 30104651773 ฐิติวัฒน์ แจ้งคำ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
145 30104651757 อิทธิพล เพชรจรูญ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
146 30104651181 ณัฐวุฒิ คีรีรมย์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
147 30104650979 กิตติภูมิ แป้นทอง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
148 30104651182 นันทวัฒน์ โพธิ์พิเนตร 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
149 30104650938 วสันต์ ทับเอี่ยม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
150 30104651774 พิพัฒน์ อนุสนธิ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
151 30104650992 อดิศร ขอนทอง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
152 30104650981 ก้องภพ หนูรอด 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
153 30104651776 ธณพงษ์ ปรางทอง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
154 30104650918 กัญญารัตน์ บุญมี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
155 30104651745 ศุภโชติ เครือญาติ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
156 30104650861 ชยุตม์ โพธิ์ทุ่ง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว