วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 153 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 30104641167 พีรณัฐ พุ่มหมัน 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 30104641274 คุณากร ขวัญจิตร์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 30104641352 อาณาจักร บุญนิ่ม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
4 30104642126 ณัฐพงษ์ โทนสูงเนิน 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
5 30104641166 ณัฐชนน แซ่เอี๊ยะ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
6 30104641344 ธเนศ แสงนัทที 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
7 30104642311 ทศพร อยู่ป้อม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
8 30104641517 ชุติภาส ทองใบ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
9 30104641261 จงศักดิ์ แก้วเมือง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
10 30104641792 พีรพัฒน์ บุญเดช 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
11 30104642218 ธนกร เจิมสุขอำไพกุล 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
12 30104642312 วิศรุต ตาใจ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
13 30104642274 กิตติธัช ชัยธีระสุเวท 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
14 30104641262 ชาคริต หงษ์ยนต์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
15 30104641959 สัณหณัฐ คงเหลี่ยม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
16 30104641351 มนัสวี ยั่งยืน 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
17 30104641700 ภีรเดช น่วมยิ้ม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
18 30104641925 ปลายฟ้า ปัญญา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
19 30104641368 จักรกฤษ จุ้ยอ่วม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
20 30104641275 พงศกร พิลึก 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
21 30104641508 กันตภณ คชินทร 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
22 30104641631 พศวีร์ ลาโช 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
23 30104641478 วิชชากร มีโพธิ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
24 30104641632 ฐิติราช จันทร์เสม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
25 30104642191 อดิศักดิ์ เพ็ญศรี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
26 30104642167 เขมินท์ หาญแก้ว 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
27 30104641512 เมฆวัฒนา แสงเมล์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
28 30104641633 สรวิศ อันยงค์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
29 30104641927 อัศนี โทนสูงเนิน 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
30 30104641513 ภัทรพล โพธิ์คำ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
31 30104641260 ศราวุธ เรืองศรี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
32 30104641612 นภัสสร บุญถึง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
33 30104641415 สุทธนพ บุพลับ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
34 30104641353 ไชยวัฒน์ ชาญสูงเนิน 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
35 30104641818 สิทธิชัย ไกรทอง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
36 30104641965 ณัฐวัฒน์ เกษเปรม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
37 30104642285 อุกฤษฏ์ โพธิ์ทรง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
38 30104642300 ธนวัฒน์ เรืองดี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
39 30104641350 กิตติศักดิ์ แอรอง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
40 30104641571 ภูวดล บุดดีคำ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
41 30104641813 นัฐพงษ์ แจ่มจันทร์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
42 30104642273 ภัทรพงศ์ ภัทรไกร 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
43 30104641611 ปิยมาส อินเลี้ยง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
44 30104641954 ธนภัทร ขันกสิกรรม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
45 30104641815 สราวุฒิ เชื้อรอด 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
46 30104641540 ณัฐนรี บุญอ่ำ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
47 30104641846 อนุสรณ์ แสงเมล์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
48 30104641641 ธนากรณ์ เพชรเภรี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
49 30104641859 ธนกฤต สายมา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
50 30104641831 กิตติศักดิ์ สุขแย้ม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
51 30104642148 ธีรเดช ศรีลา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
52 30104642124 เข็มรัตน์ รองงาม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
53 30104641875 ศักดินนท์ ปุ้มตะมะ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
54 30104641619 พลภัทร กันทิยะ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
55 30104641777 สิทธิชัย วงศ์พันธ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
56 30104641953 ภูธเนศ เตลา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
57 30104641809 คณัฐนนท์ ทองกวด 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
58 30104641817 ณัฐพล คงพัด 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
59 30104641644 ธีรพัฒน์ คำโย 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
60 30104641833 ธนกร ฤทธิ์คง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
61 30104641373 กฤษดา ม่วงแพร 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
62 30104642242 จิณห์นิภา เจตน์เขตร์กันต์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
63 30104642082 กิตติ ศรีทินอยู่ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
64 30104642232 ยศพัฒน์ ภูผา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
65 30104641640 ชลกร ทองเพ็ง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
66 30104641347 พีระพล อ่อนกล้า 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
67 30104641372 ธนัญชัย เพ็ญฉาย 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
68 30104642065 อภิวัฒน์​ สาเรียน​ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
69 30104642216 ธนวัฒน์ มาแก้ว 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
70 30104642166 อณิพัฒน์ กลิ่นด้วง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
71 30104641994 เกียรติศักดิ์ บุญรอด 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
72 30104641397 พิทวัส สานเมทา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
73 30104642221 พีรภัทร สกุณา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
74 30104642233 กันต์กวิน คงสิบ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
75 30104642117 อชิตพล พลมา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
76 30104641847 จิรวัฒน์ ตีเงิน 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
77 30104641573 กฤษณพงศ์ ลาภคุณ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
78 30104642015 วิษณุ บุญมี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
79 30104642144 ปารเมศ ใจดี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
80 30104642292 ธราเทพ ประยูรศรี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
81 30104642141 ศุภมิตร ถมทอง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
82 30104642011 ธนพล จันทร์สกุลณี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
83 30104641770 ธนวันต์ รอดไข่ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
84 30104641876 เดชาวัฒน์ เเสนสมปาน 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
85 30104641605 วรจักร คำแสน 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
86 30104641921 อัสฐรัติ ภู่เหล็ก 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
87 30104641915 ธนายุต บุญไกร 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
88 30104641601 ปัณณวัฒน์ อุดมสุข 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
89 30104642220 ราเมศ หมั่นเขตกิจ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
90 30104642000 ฐากร พิลึก 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
91 30104641610 สิริยากร พุทธิวงศ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
92 30104641701 ณัฐวุฒิ วิถุนัด 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
93 30104642290 พิจิตตรา กลิ่นนาค 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
94 30104641820 ศิริวรรณ หอมจันทร์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
95 30104641326 ทัศน์ไท ปัญญาปา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
96 30104642293 สุธากรณ์ แก้วศรี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
97 30104641104 ภัทราพร สอนสระเกตุ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
98 30104640905 กฤษณะ มะแม้น 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
99 30104640708 รัชชานนท์ คำไวย์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
100 30104641054 ฐิติรัตน์ สิทธิชัย 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
101 30104640752 นิธิรุจน์ ธันทาคม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
102 30104640824 ภานุวัฒน์ จันทร์บุญ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
103 30104640881 ณัฐวุฒิ เทียนชัย 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
104 30104640855 ณัฐวิภา คำตรง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
105 30104640744 ภัครพงษ์ เขาค่าย 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
106 30104640853 กิตตินันท์ กวดขุนทด 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
107 30104641008 กฤติน แถลงดี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
108 30104640735 กิตตินันท์ รัตนสุพรรณเวช 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
109 30104640842 พลพจน์ คงพล 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
110 30104641020 แสงมณี บุญน้อย 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
111 30104641016 พิมญาดา จำเนียรพล 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
112 30104641090 ธนสาร อินทพงษ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
113 30104641089 ชญานนท์ นุ่มนิ่ม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
114 30104641091 ธีรภัทร พลเชี่ยว 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
115 30104641049 เมธาสิทธิ์ เงินอาจ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
116 30104640770 รุ่งโรจน์ กรรณิการ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
117 30104641009 วันเฉลิม พุทธรักษา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
118 30104640932 ณัฐวุฒิ ศักดา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
119 30104640720 ธนภัทร ใจเสมอ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
120 30104640926 ขุนพล สุคนธลักษณ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
121 30104640692 พงษ์พัฒน์ นาคอร่าม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
122 30104640811 เทพมงคล ทั่งทอง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
123 30104640897 กฤษดา สาระถิตย์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
124 30104640973 สิทธิพล ชีวสิทธิยานนท์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
125 30104640866 ธีรนัย พรมประสิทธิ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
126 30104640978 วุฒิภัทร บุตรตาเต้น 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
127 30104640736 บุษยารัตน์ สิงห์โต 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
128 30104641082 มุธิตา ทุมโคตร 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
129 30104640976 ธนโชค มงคลกริ่ง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
130 30104640870 อลงกรณ์ ศรีพยัคฆ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
131 30104640721 ธนภัทร เกษหอม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
132 30104640994 ขวัญเรือน จันทร์อินทร์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
133 30104640920 ปกรณ์ชัย น่วมวงษ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
134 30104640988 นนท์นฤศ บุญอาจ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
135 30104641045 เนื้อทองแท้ พูลลาย 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
136 30104640868 ตฤณภพ ดารา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
137 30104641021 กิตติพงษ์ สมมนัส 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
138 30104640828 จีรยุทธ หมอนคุด 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
139 30104640917 วราพร พิมสารี 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
140 30104640874 วิเชียร ภู่สอน 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
141 30104640739 ธนวัฒน์ บุญจันทร์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
142 30104640749 กัลยารัตน์ ถมทอง 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
143 30104640707 สิมะโรจน์ สุภานิช 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
144 30104640916 วรรณภา อินตา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
145 30104640733 อดิเทพ เจนหัส 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
146 30104641030 ปราโมทย์ เหลาผา 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
147 30104641051 พงษ์พิชิต สุวรักษ์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
148 30104641102 ธนวัตน์ ลักษณคร 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
149 30104641055 สิทธิกร นามสง่า 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
150 30104640921 ศิริวัฒน์ สวนสร 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
151 30104640858 กิตติธัช อยู่สุ่ม 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
152 30104640863 อนนต์ เขตวิทย์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
153 30104640937 โกศล สายจันทร์ 3010402 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ