วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 24 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 30105650575 วรรษมน ชินรงค์ 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
2 30105650721 ภูวดล บุญวาส 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
3 30105650633 อธิชาติ กาวีวน 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
4 30105650742 อนันต์ เป็นไทยแลน 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
5 30105650698 ภัทรพล เกษมญาติ 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
6 30105650405 ณิธิฤทธิ์ เกิดพันรุ่งเรือง 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
7 30105650848 สิริยากร สีชมภู 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
8 30105650838 พรพิมล พลอาจ 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
9 30105650768 เกียรติศักดิ์ สุขสำราญ 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
10 30105651048 พันธกานต์ ฉ่ำนารายณ์ 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
11 30105651043 ชยวัฒน์ ภู่สีทอง 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
12 30105651145 อนุชิต สีเบ้า 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
13 30105651155 วริศรา กุลมาลา 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
14 30105651042 กฤษนัย มหามาตร 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
15 30105651045 สุธินันท์ อัชรา 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
16 30105651781 ศุภชัย ภู่จีน 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
17 30105651780 ก้องภพ บัวขาว 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
18 30105651785 ฉัตรมงคล เสือนิ่ม 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
19 30105651784 จิรวุฒิ เกษรเกิด 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
20 30105651169 ศุภกร ประพฤติถ้อย 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
21 30105651289 วุฒิชัย โพธารินทร์ 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
22 30105651783 ณภัทร สิงชุมชัย 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
23 30105651779 ชัชวาล เต็มทวี 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
24 30105651778 อิศเรศ โพคา 3010501 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว