วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 30106650687 วรากร บุญยัง 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
2 30106650630 สุทธิพงษ์ ทิมทอง 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
3 30106650673 วิภากรณ์ นาคทอง 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
4 30106650478 นวพล มนัสการ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
5 30106650642 วิทวัส ขำเส็ง 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
6 30106650656 พีรพงษ์ นิลแร่ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
7 30106650724 ธีรวุฒิ พิลึก 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
8 30106650723 นิรชา ผิวขาว 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
9 30106650669 ภันทิรา ธรรมกิจ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
10 30106650439 ณัฐกานต์ พวงน้อย 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
11 30106650561 อนันทศักดิ์ บังแสง 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
12 30106650636 รุ่งนภา กันภัย 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
13 30106650730 ยศสุนทร ทองแกมแก้ว 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
14 30106650667 พิชาภรณ์ ว่องไว 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
15 30106650653 ธีรภัทร เบี้ยจั่น 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
16 30106650650 กุลณัฐ บุญมีสง่า 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
17 30106650753 จุฑามาศ ภู่ภีโญ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
18 30106650682 โกศล สุขเจริญดี 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
19 30106650400 ทัตเทพ มณีเขียว 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
20 30106651143 เกียรติศักดิ์ ติดยงค์ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
21 30106651060 อรลิยา กลิ่นจันทร์ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
22 30106651204 ภีรพัฒณ์ อัดถะวิน 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
23 30106651802 สุชาธิดา ลีจ้อย 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
24 30106651787 กฤษฎา เจนจบ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
25 30106651790 ธนภัทร แก้วประดับ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
26 30106651196 กิตติกรณ์ ทับควรชุม 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
27 30106651797 ณัฐวุฒิ ศิริพล 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
28 30106650860 อัฐภิญญา ดัดเสือ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
29 30106651021 พรวันชัย อุดมเขตต์ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
30 30106650984 ศรศักดิ์ พัดพ่วง 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
31 30106651211 นราชัย พงษ์ทุมพระ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
32 30106651195 กณต์พัชร พรหมมินทร์ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
33 30106651017 ธิดารัตน์ เกิดน้อย 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
34 30106650910 นนทวัฒน์ สายเทพ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
35 30106651800 กรกรร รัศมี 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
36 30106651795 เนวิน ทับวิเศษ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
37 30106651210 วันวสันต์ มากกุญชร 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
38 30106651205 ธนากร อิ่มมาก 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
39 30106651197 ภาณุวัฒน์ สร้อยฟ้า 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
40 30106651792 ศราวุธ อุดคนดี 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
41 30106651793 ปิยวัฒน์ ขอนทอง 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
42 30106651788 ธนกร มาไร 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
43 30106651801 วันเฉลิม เทียมเพชร 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
44 30106651175 รุ่งนภา แจ้งสวน 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
45 30106651212 ทิวา สีสุกสด 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
46 30106651198 ศุภกิตติ์ อินแนม 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
47 30106651803 สุกัญญา เกตุแก้ว 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
48 30106651796 นฤเทพ เกิดศรี 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
49 30106651791 เสฎฐวุติ อ้นแาน 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
50 30106651799 อรพรรณ นวมปั้น 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว