วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 30106641682 นครินทร์ เทพยุหะ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 30106641639 ปรัญชัย สัญญะวิชัย 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 30106642330 รัฐชัย หาสะนนท์ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
4 30106641637 กฤษชนะ สีหาตา 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
5 30106641236 นิวัฒน์ เอมศิริ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
6 30106641500 อมร ทับยัง 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
7 30106642377 ธนารักษ์ ชูโชติ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
8 30106641289 พงษ์​พัตร​ เพ็งเรา 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
9 30106641863 อธิวัฒน์ ผลทอง 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
10 30106641651 ศิริศักดิ์ คำคม 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
11 30106641634 นิพิฐพนธ์ ภูกองไชย 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
12 30106642314 พงศ์สิริกร ทาบุญสม 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
13 30106641653 พิมผกา ศรีทาพุทธ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
14 30106641638 ศรัณย์ยศ เกตุเวชสุริยา 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
15 30106641797 สุธิดา​ เงิน​ทอง 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
16 30106642037 พีรพัฒน์ ล้อมประจิตร 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
17 30106641503 ภัคพล ผลมา 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
18 30106641998 นภัสวรรณ สว่างศรี 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
19 30106641868 อธิติยา ฟั้นล้อม 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
20 30106641681 ศุภกิจ สุขร้าย 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
21 30106641680 นนทพัทธ์ สุทธิแสงจันทร์ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
22 30106641648 ณัฐวุฒิ สุวศรี 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
23 30106641635 ธีระเดช ทองเพ็ง 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
24 30106641623 พัชราภา วรรณา 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
25 30106641237 สิทธิชาติ จันโทสถ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
26 30106642073 ธัญญฤทธิ์ แตงไทย 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
27 30106641951 ชลทิตย์ สิงห์เเก้ว 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
28 30106641620 พัชรพล เพชรนิล 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
29 30106641502 อมรรัตน์ เกราะเพชร 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
30 30106641583 ธนาวุธ ศิรินาค 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
31 30106641580 ศราวุธ ศิรินาค 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
32 30106641501 ชลิตา รังผึ้ง 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
33 30106641764 จักรพัฒน์ รถมะณี 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
34 30106641579 กิตติพงษ์ เเจ่มหม้อ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
35 30106641436 วันชัย สายเครือเปี้ย 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
36 30106641539 ณัฐพันธุ์ โลหะการก 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
37 30106641268 นันทกร ทองพันชั่ง 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
38 30106641581 ภัทรพงษ์ สุขจิตร 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
39 30106641267 พิมพ์วรีย์ สุขสบาย 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
40 30106642284 ธนาวัฒน์ บุญเมือง 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
41 30106642423 ชยานันท์ กำปั่นทองคำ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
42 30106642422 นัยนา ออมสิน 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
43 30106640776 นรินพร ตุ้ยบาง 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
44 30106640777 พีรพัฒน์ ฟองธิวงค์ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
45 30106641035 ศศิธร พูลรักษ์ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
46 30106640954 จุฑามาศ เวชศาสตร์ 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
47 30106640820 ปวีณา หมอนคุด 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
48 30106641044 นพรัตน์ ปิ่นมณี 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
49 30106641079 สุภาวดี เขียววัน 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
50 30106641012 ภัคจิรา สถาพร 3010601 - สาขางานก่อสร้าง (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ