วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 10 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 30108641913 ชลนิดา ทองสอน 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 30108641542 ณัฐพร แก้วบุญเรือง 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 30108642053 เศรษฐา สีกล่อม 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
4 30108642368 สุภาพร ใจซื่อ 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
5 30108642052 ธีรเดช สาพารัตน์ 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
6 30108641683 มณเฑียร แก้วใส 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
7 30108642412 กฤชภร ศรีสนั่นวงษ์ 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
8 30108640862 สุดาชา ฝ่ายธรรม 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
9 30108640977 นริศรา โสภาค 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
10 30108640896 ชลธิชา นาเวียง 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ