วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 18 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 30108650717 วันเพ็ญ แซ่ก๊วย 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
2 30108650403 นิชาภา คงทน 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
3 30108650513 ชินวัตร อนุสนธิ์ 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
4 30108650713 พีรพัฒน์ ทองฮวด 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
5 30108650623 เสฏฐวุฒิ แสงหนู 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
6 30108650401 วีรภาพ ชมเทศ 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
7 30108650541 นภสร ขันทอง 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
8 30108650586 ชญามิน มีถม 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
9 30108650423 พาฝัน บัวบาน 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
10 30108650658 สุนิสา พลากร 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
11 30108650833 ปาราวรรตน์ ตรงดี 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
12 30108650757 ภูรีภัทร ปานเทศ 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
13 30108651086 สุกัญณา อยู่?มา 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
14 30108650983 ดนุสรณ์ สุขบุรี 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
15 30108651811 อัษฎาวุธ กลมกล่อม 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
16 30108651810 อาทิตยาณี เกียรติณรงค์ 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
17 30108651804 อภิสิทธิ์ สาตตะหัส 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
18 30108651158 เกศรินทร์ สุมาลี 3010801 - สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว