วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 9 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 30127650396 พนง กลิ่นขจร 3012702 - เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์-สาขางานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ลงทะเบียนแล้ว
2 30127650792 พิพัฒน์พล อินทร์คีรี 3012702 - เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์-สาขางานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ลงทะเบียนแล้ว
3 30127650436 ภูผา เอี่ยมสิริปรีดา 3012702 - เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์-สาขางานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ลงทะเบียนแล้ว
4 30127650806 ประพล อินทร 3012702 - เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์-สาขางานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ลงทะเบียนแล้ว
5 30127650615 ศศิกานต์ มณีพงษ์ 3012702 - เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์-สาขางานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ลงทะเบียนแล้ว
6 30127650817 ปรณรร คำบรรลือ 3012702 - เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์-สาขางานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ลงทะเบียนแล้ว
7 30127650718 ดุศิตา เกษนิษกิจ 3012702 - เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์-สาขางานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ลงทะเบียนแล้ว
8 30127651066 ธีรพงศ์ โชติโหมด 3012702 - เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์-สาขางานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ลงทะเบียนแล้ว
9 30127651858 สุนิษา นักขัด 3012702 - เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์-สาขางานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ลงทะเบียนแล้ว