วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 127 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 30201641295 ภัชรวดี ภู่ทอง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
2 30201641294 ฟ้าลิขิต วารีสุข 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 30201641671 กัญญารัตน์ บุญนำ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
4 30201641621 ชัชรินทร์ คำฟู 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
5 30201641404 ลัลนา กมุทชาติ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
6 30201641659 ยุภาพรรณ วงษ์จ๋า 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
7 30201641142 กนกวรรณ ค้างคีรี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
8 30201641609 พรฐิมา สุวรักษ์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
9 30201641477 ชลณิชา ทับชุ่ม 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
10 30201641374 หิรัณยา จันทรังษี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
11 30201641297 ชลธิชา ขำพารี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
12 30201641920 แพรพลอย ปาสาโท 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
13 30201641842 ประติภา นาควังไทร 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
14 30201641786 โสรยา นาสี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
15 30201642267 ชฎาพร สุขถนอม 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
16 30201642295 พิมพรรณ ขันทอง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
17 30201641525 อรณิชา สอนาุภาพ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
18 30201641526 วาสนา เทพพรม 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
19 30201641524 อังศุมาลิน รัตนวิเชียร 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
20 30201641520 อนันตญา คำกรุงเก่า 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
21 30201641342 อดิศา ปิตตาเนนะ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
22 30201642343 วิลาวัณย์ ชุติมัน 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
23 30201642208 เจนภาพรรณ คำลือ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
24 30201641296 สุดารัตน์ มูคำ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
25 30201641401 กัณฐิกา ประสงค์แสนสุข 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
26 30201641429 เบญจรัตน์ ทรงคงกระพัน 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
27 30201642279 สุธาศิณี ปาละสาร 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
28 30201641328 นภาวรรณ ก้อนแว่น 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
29 30201642068 ปวิตรา สาวดี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
30 30201641174 รัตนากร แก้วแสง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
31 30201641660 อรอนงค์ บุญน้อย 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
32 30201642090 จอมขวัญ พูนเกษม 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
33 30201641431 เบญจมาศ เกตุตะคุ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
34 30201641426 ณัชนนท์ บุญถึง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
35 30201641521 นฎกร ภาณุศิษย์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
36 30201642301 ไรรา ด้วงปล้อง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
37 30201641509 ดวงกมล หงษ์ยนต์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
38 30201641432 ศรีอาภรณ์ แย้มแสง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
39 30201641425 วราภรณ์ อยู่กลัด 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
40 30201641430 อภิเชษฐ์ เพิ่มดี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
41 30201641656 ธันญากานต์ แพงศรี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
42 30201642319 วรรณ​วิภา​ ศรสารี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
43 30201641427 อรพรรณ ไวยเขตกรณ์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
44 30201641286 เดชานนท์ พนมวาส 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
45 30201641523 พิมพา อักช้าง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
46 30201641438 พัชราภา แก้วแสง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
47 30201642111 มณีทราย อยู่ยืน 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
48 30201641545 ณัฐวิภา บัวเผือก 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
49 30201642135 สุภาพร มานะงาม 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
50 30201642341 วรรณรัตน์ แสงสิริ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
51 30201641522 กนกพร ปั้นบุญ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
52 30201641235 อินธิลา อินทบุญศรี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
53 30201642174 นิพัทธา ฤมิตร์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
54 30201641405 อชรายุ พลสนิท 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
55 30201642123 พรรณิษา จันมา 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
56 30201642214 หนึ่งฤทัย เนื้อไม้ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
57 30201641574 สุภาภรณ์ มีฤาสาร 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
58 30201641428 ศุรกิตต์ ผกาวัน 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
59 30201641141 อนุตตรีย์ พรมพา 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
60 30201640813 ดวงพร บดีรัฐ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
61 30201640839 อลิษา กาจา 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
62 30201640734 ณัฐชา มารมย์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
63 30201640764 สุพัฒตา ทับเล็ก 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
64 30201640703 ปรียาภรณ์ เจียมจันทร์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
65 30201640965 ภัทรชรินทร์ เกตุพุฒ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
66 30201641040 กันยารัตน์ ถมทอง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
67 30201641098 ชนิกานต์ เกิดป้อม 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
68 30201640838 นัฐพร แท่งทอง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
69 30201640801 กรองทอง หญ้าลาภ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
70 30201640969 วรรณภา พัดพ่วง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
71 30201640883 นันทดา อินตาโสภี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
72 30201640999 อาริยา คงสุข 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
73 30201640850 ภัทรวดี เทพไชย 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
74 30201641041 มาริสา ทองดี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
75 30201640860 ณัฐินี เหล็กดี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
76 30201640701 นิรมล ทิมสี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
77 30201640895 สุภาพร ศรีแก้ว 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
78 30201641109 ศรัณย์รัชต์ นภาสวัสดิ์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
79 30201640960 สุภาพร ขำพารี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
80 30201641077 สลิลธร การะภักดี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
81 30201640762 ณัฐริกา มากกุญชร 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
82 30201640899 อรอุมา สิงสุธรรม 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
83 30201640865 นันธิกาล ปรางมาศ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
84 30201640867 นฤมล จันทร์สนธิมา 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
85 30201641010 พลอยชมพู เรื่อศรีจันทร์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
86 30201640952 สุภาภรณ์ ทิพมล 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
87 30201640709 ชลธิชา ไชยลังกา 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
88 30201640902 นริศรา สีดา 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
89 30201640827 จิราภัทร หงษ์ยนต์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
90 30201640693 อรพรรณ จันเจือจันทร์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
91 30201640996 ศิริลักษณ์ ตาพรม 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
92 30201640780 ชลธิชา จันทรเสนา 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
93 30201640875 กัญญาพร แสนสุข 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
94 30201641060 สุจิตรา อินจีน 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
95 30201640924 จันทิมา สุวรรณศร 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
96 30201640742 สุพรรณษา เที่ยงสมบูรณ์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
97 30201640940 กติกา สอิ้ง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
98 30201640731 กิตติญา แสงทอง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
99 30201640963 กัญญารัตน์ โยชนะ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
100 30201640941 ศศิวิมล ปิ่นทอง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
101 30201640715 สุวัจนี สมานฉันท์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
102 30201640748 วัชราภรณ์ กล้าหาญ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
103 30201640872 วรรวิสา อ่อนละม้าย 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
104 30201640887 ยุภาวดี ทุเรียนทอง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
105 30201640759 ชลธิชา สดใส 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
106 30201640737 ชลิดา ลามัญ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
107 30201640990 ปาริฉัตร สังวาลวงศ์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
108 30201641093 วชิราภรณ์ วิชัย 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
109 30201640992 สุกัญญา ใจอยู่ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
110 30201641061 จุฑามาศ อาจหาญ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
111 30201640712 ศุธิตา สาคร 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
112 30201641065 กัญญารัตน์ ชัยชนะ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
113 30201640816 วิภาดา กระต่ายทอง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
114 30201641013 วรเวช ทองคุ้ม 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
115 30201640826 นิภาพร กัลปพฤก 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
116 30201640805 ศศิยา จันพุฒ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
117 30201641050 น้ำฝน ทองขาว 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
118 30201641107 พรทิพย์ ทองแท่งเหล็ก 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
119 30201640799 รัชดาภรณ์ ถมทอง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
120 30201641111 โสธิดา พูลทวี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
121 30201641001 เดือนนภา พลอาจ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
122 30201640908 จุฑามาศ วรนุช 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
123 30201641092 เบญจรัตน์ สมพร 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
124 30201640837 ภัทรานิษฐ์ คำเนียม 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
125 30201640774 วันวิสา แสงหนู 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
126 30201640876 นันทิพร สีดามุย 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
127 30201641110 แสงดาว ขันโพธิ์น้อย 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ