วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 92 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 30201650495 ณัฐิกรานต์ อ่างทอง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
2 30201650762 ธิติมา พวงสมบัติ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
3 30201650499 อังศุมาลี บุญพวง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
4 30201650504 ศศิภา สุวรรณโชติ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
5 30201650681 มาริสา แก้วใส 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
6 30201650638 วราภรณ์ คำหอม 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
7 30201650484 ภัสรพรรณ กอเจริญชัย 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
8 30201650426 มณีรัตน์ โสขุมา 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
9 30201650699 กรุณา แซ่กือ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
10 30201650790 นาราภัทร บัวคลี่ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
11 30201650502 สุวิมล จักเขื่อน 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
12 30201650702 กุสุมา สงเชื้อ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
13 30201650546 ศศิประภา หลับภา 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
14 30201650417 ศศิการณ์ นารอต 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
15 30201650603 วันวิสา ก้อนจันทร์เทศ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
16 30201650683 อมรรัตน์ ลูกแก้ว 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
17 30201650819 กมลพรรณ พึ่งเงิน 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
18 30201650503 จิตสุภา ศรีแก้ว 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
19 30201650763 ปนัดดา เพ็งมะยม 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
20 30201650492 อาจรีย์ แซ่จ๋าว 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
21 30201650435 หนึ่งฤทัย สีพรมมา 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
22 30201650416 ธนาพร สาทรราช 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
23 30201650639 เพชรา ชูศักดิ์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
24 30201650644 ดารารักษ์ เฟื่องธุระ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
25 30201650840 บัณฑิตา กายสิทธิ์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
26 30201650609 กานต์ธิดา นวลแก้ว 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
27 30201650424 ชิตยาภรณ์ สุวรรณะ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
28 30201650397 ณัฐนิชา วู้ฉาย 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
29 30201650635 รัญชนก อิ่มอ่ำ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
30 30201650693 พิชญา สุบิน 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
31 30201650643 ปณิตา ศรีพรมมา 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
32 30201650781 นวรัตน์ รอดสินธุ์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
33 30201650497 ทักษพร ชาตรีวัชระ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
34 30201650493 จันทกานต์ โพธิ์ดนัย 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
35 30201650537 พรพรรณ จันทะจร 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
36 30201650689 สุวรรณิษา สนิทมาก 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
37 30201650722 พรทิพย์ บุญสวัสดิ์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
38 30201650506 ณัฐณิชา สว่างเพ็ง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
39 30201650469 ชิชญุ ธนูทองสัมพันธ์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
40 30201650697 โสภิตนภา สุ่มพัฒน์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
41 30201650657 พิรดา ผิวผ่อง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
42 30201650446 ญดา อู่ไทย 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
43 30201650566 น้ำผึ้ง การะภักดี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
44 30201650663 สุนิษา ไตรนุช 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
45 30201650512 สิรินันท์ บดีรัฐ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
46 30201650431 สุชาดา มุขทรัพย์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
47 30201650799 ศุภวิชญ์ พวงเงิน 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
48 30201650567 วนิดา พรมเดื่อ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
49 30201650576 อินทิรา พาเจริญ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
50 30201650794 น้ำเพชร ศรีดาเดช 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
51 30201650801 หฤทัย พินไธสง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
52 30201650733 เยาวภา ทุมโคตร 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
53 30201650637 เข็มทอง แป้นจันทร์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
54 30201650793 ธนัฐดา สมัคการ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
55 30201650746 ดุจเดือน พุฒลา 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
56 30201650602 ธัญญารัตน์ อ่อนศรี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
57 30201650393 อังคณา พูลสาริกิจ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
58 30201650629 บุษกร แก้วจอมสิน 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
59 30201650465 มนัญชยา ลูกแก้ว 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
60 30201650483 ณัฐริกาณ์ ประเสริฐสิทธิ์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
61 30201650796 ยุพิน พิมพ์สระเกตุ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
62 30201650771 พรพิมล เทียมจันทร์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
63 30201651882 สุทธิดา ทับทิม 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
64 30201651886 เกสรา รักชาวนา 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
65 30201651876 ณัฐริกา ชะมาลัย 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
66 30201651884 ญานิศา โทนคำ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
67 30201651216 ปิยะวรรณ วินัยธรรม 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
68 30201651010 ชาลิสา คะเนนอก 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
69 30201651098 พิมชนก ธงชัย 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
70 30201651123 ศรีไพร ธรรมใจ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
71 30201651007 จันทร์สุดา ชูสุวรรณ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
72 30201651089 อมรรัตน์ จีนจาน 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
73 30201651859 ธนพรรณ ขุนทอง 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
74 30201651873 พรพิมล แก้วประดับ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
75 30201651880 สโรชา คุมกะโทก 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
76 30201651887 พรรณวรท เครือเสาร์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
77 30201651878 กนกภรณ์ ลิตวิจิตร 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
78 30201651881 อนัญญา? ยิ้ม?ผึ้ง? 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
79 30201650906 ภัทรกานต์ พัติกพงษ์ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
80 30201651864 ลลิตา มาน้อย 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
81 30201651883 ปนัดดา หิรัญญาพร 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
82 30201651865 พัชรี บานศรี 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
83 30201651264 วรรณภา แก้วดวงตา 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
84 30201650957 สุภานัน เฉิดรักษา 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
85 30201650959 พรสินี แหนน้ำ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
86 30201650931 วาสนา สุขสม 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
87 30201651286 สมถวิล พันธ์เพ็ช 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
88 30201651038 รัตนาภรณ์ โมลา 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
89 30201650960 พรหมพร ต่วนชะเอม 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
90 30201651860 โชติอร คำเทียน 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
91 30201651879 กัลยา จันทร์อิ่ม 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
92 30201650884 ชวพร กล่ำนิ 3020101 - สาขางานการบัญชี (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว