วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 30202650593 มนัสวรรณ มองล่า 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
2 30202650571 พิมลพรรณ สมคำ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
3 30202650522 วาทินี สระแก้ว 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
4 30202650414 เสาวลักษณ์ นาคสุข 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
5 30202650749 วรัญชลี แก่นคำ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
6 30202650429 บุณรดา ตาตุ่น 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
7 30202650421 สุพินดา จิตต์ชื่น 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
8 30202650812 พัชราภา แจ้งสวน 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
9 30202650505 วรรณิดา วงค์ปิ่นคำ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
10 30202650411 สลิลทิพย์ สนแก้ว 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
11 30202650500 สุฐิตา ราชรองเมือง 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
12 30202650846 นนทชัย พวงทอง 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
13 30202650392 กัตติกมาศ เปาวะ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
14 30202650651 นัฐกานต์ สิทธิสงคราม 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
15 30202650520 นันณภัส หอมรื่น 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
16 30202651906 เกศกมล แสงเมล์ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
17 30202650908 กุลธิดา ถมยา 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
18 30202651084 มีฟ้า จันทร์ฉาย 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
19 30202651359 กฤษฎา ฟักทรัพย์ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
20 30202651894 อรณัชฐ์ บุญหลาย 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
21 30202650986 ภูริวัฒน์ ปิ่นแก้ว 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
22 30202651896 เจนขวัญ ทองธรรมชาติ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
23 30202651895 ธณัฐฐา อินถึก 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
24 30202651281 ดาวพญา แก้วทรัพย์ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
25 30202651891 วิภาดา ฟูตุ้ย 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
26 30202651908 ชุติมา อยู่ผา 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
27 30202651901 พัชรินทร์ คล้ายเดช 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
28 30202651909 เกศรินทร์ ปิ่นทอง 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
29 30202651058 เกวลิน อายุวัฒน์ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
30 30202651279 ปภาดา ชะตะ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
31 30202651144 เยาวพร ดอกบัว 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
32 30202651889 จุฑาทิพย์ โพธิ์ศรี 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
33 30202651905 ชมพูนุช ชาวไทย 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
34 30202651902 เบญจวรรณ จำปีศรี 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
35 30202650935 วิลาวรรณ วันวงค์สา 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
36 30202650907 พัชรี นารอด 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
37 30202650909 พัชรินทร์ นารอด 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
38 30202651027 พิทยาภรณ์ คำเผือก 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
39 30202651893 พัชรา คลังภักดี 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
40 30202650985 ธีรภัทร์ พิมพ์หนู 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว