วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 39 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 30202641977 วิภาวรรณ ดาหา 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 30202641449 สลิลทิพย์ ดีบาง 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 30202641226 ณภัสวรรณ เกษนอก 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
4 30202641957 เสาวลักษณ์ คงจุ้ย 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
5 30202642338 พรรณิษา ปานดิษฐ์ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
6 30202641902 ฐิตินันท์ จำปาแดง 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
7 30202641800 จิรนันท์ วงษ์มณี 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
8 30202641511 รจรินทร์ นาคไธสง 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
9 30202641760 ทักษพร ประดิษฐ์ค่าย 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
10 30202642070 น้ำทิพย์ พลศร 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
11 30202641387 พิมลมาศ แสนเพชร 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
12 30202641361 กรพินธุ์ ประทีป 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
13 30202642118 ศดานันท์ ศรีสมาน 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
14 30202641392 วิรากานต์ มีซอง 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
15 30202641765 น้ำทิพย์ ระวงศ์ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
16 30202641650 รุ่งทิพย์ ส่งคุ้ม 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
17 30202641936 จันทกานต์ มะโนน้อม 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
18 30202641725 ภาวินี เมืองเดช 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
19 30202641884 กรรณิการ์ พรมปิก 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
20 30202641360 พัชรินทร์ จันดาแสน 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
21 30202642262 นภัสวรรณ บุญหนัก 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
22 30202642164 รุ่งนภา สิงห์เรือง 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
23 30202641852 พัสวี มหาการเกตุ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
24 30202642234 สุวรรณษา แรงการนา 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
25 30202642002 วรรณวิสา บุญเสมา 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
26 30202640974 สุดารัตน์ ศรีสุวพันธุ์ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
27 30202640909 ชนนิชา รัตน์สุขสินธ์ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
28 30202640790 วิลาวัลย์ จันทร์ดวง 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
29 30202641097 อณุธิตา จันทร์สงเคราะห์ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
30 30202640797 ศิริวันดี เขียวสะอาด 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
31 30202640802 ฐิติมา วงษ์พูล 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
32 30202640704 ธิญาดา ปานสุด 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
33 30202640890 ยุพา อักษร 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
34 30202640956 รัญญา ธรรมนันต์ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
35 30202640694 นริศรา พุ่มไสว 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
36 30202640981 พลอยชมพู ประดิษฐนอก 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
37 30202641103 จีรนัน เสนาจักร์ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
38 30202640857 นุชวรา คมสัน 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
39 30202640818 อดิศา วัฒนะ 3020201 - สาขางานการตลาด (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ