วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 70 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 30204641886 นิศรา ศรีพยัคฆ์ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 30204641446 แพรวา กุลาอินทร์ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
3 30204642187 เกศรา สามารถ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
4 30204641348 พิชญพงษ์ คุ้มวงษ์ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
5 30204641869 วิลาวัณย์ อินทะสอน 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
6 30204641799 ภัทรวดี อินทชิต 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
7 30204641870 ปรายฟ้า กุสุมาลย์ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
8 30204641983 วริศรา สุขจีน 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
9 30204641845 ธนภัทร สีมาหงลดานนท์ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
10 30204642074 ศุภกร กอสัมพันธ์ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
11 30204642379 เนตรนภา นุกูล 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
12 30204641836 ปวีณา นาคสังข์ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
13 30204641768 ธวัชชัย ทองวัง 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
14 30204641444 รัตนพล หวานสนิท 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
15 30204641944 ณัฐวดี แสงสุวรรณ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
16 30204641943 วีรภัทร ภูจำเนียร 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
17 30204642263 วิยะดา คำมี 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
18 30204641897 กนกวรรณ ดอกจันทร์ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
19 30204641942 นรินทร์ รามบุตร 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
20 30204641128 ปานกมล ชุมภู 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
21 30204642289 ชนม์นิภา สีสมบัติ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
22 30204641160 วรรณนิษา นิลเกษม 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
23 30204641990 ธิดารัตน์ สวรรค์หลง 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
24 30204641349 พลภัทร วะลัยศรี 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
25 30204642193 เจนจิรา ใจตา 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
26 30204642296 สุวรรณี อ้นสุนา 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
27 30204641996 ธนากร โอบอ้อม 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
28 30204641159 เกวลิน อินกราด 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
29 30204640840 กัญยาณี กล้าหาญ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
30 30204641005 เพชรา เจริญบุญ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
31 30204640986 ศศิธร ทรัพย์อยู่ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
32 30204640846 ณัฐภาส เต่าทอง 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
33 30204641025 ทนงศักดิ์ ภูรี 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
34 30204641069 ฐิติภูมิ เกตุมิ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
35 30204641017 อนุชิต เพชรเภรี 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
36 30204640711 อรรถกร สวนเกษ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
37 30204640907 ธีรพันธ์ เขียวสอาด 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
38 30204641052 สุวดี กุลสุ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
39 30204640888 วิรุฬห์ นครจันทร์ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
40 30204640753 สุภาวิณี ผางดวงดี 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
41 30204641048 ศิริวรรณ ไม้ป่า 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
42 30204641078 ทฤฒมน ตะละรัมย์ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
43 30204640778 พิยดา กังเจริญ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
44 30204640919 สันติสุข จันดาแสน 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
45 30204640705 ภูวดล วัฒนพันธุ์ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
46 30204640700 จิรนันท์ วงศ์เกษตร 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
47 30204640964 กานดา บดีรัฐ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
48 30204640950 ภาคิณ กาเทียม 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
49 30204640968 วิรัชยาภรณ์ ทาติด 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
50 30204641062 เพชรา พิมทำมา 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
51 30204640793 ธันย์ชนก หนูรุ่ง 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
52 30204641037 รุจิพร เนียมหอม 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
53 30204641301 ภูริวัฒน์ หอมรื่น 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
54 30204641068 วิริยะ อึ่งน่วม 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
55 30204641094 ณัฐกิตติ์ พุฒตาล 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
56 30204640951 นฤทัย ทองทะจิตร์ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
57 30204640878 นันทิกานต์ น่วมวงศ์ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
58 30204641058 อลิสา จิตสว่าง 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
59 30204641024 กนกวรรณ เกตุแก้ว 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
60 30204640923 ณัฐพล นำพา 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
61 30204641083 ปภาวี วงศ์ปัญญา 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
62 30204640750 ธนโชติ พีระไพศาลศิลป์ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
63 30204640843 สุวรินทร์ พูลกสิวิทย์ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
64 30204640852 แก้วบุษราคัม คงประจำ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
65 30204640898 สุธัญญา ธิเขียว 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
66 30204640728 นพดล อินทร์สุข 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
67 30204640847 ปิยะนุช โพธิ์เรือง 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
68 30204641038 เสาวลักษณ์ บุญส่ง 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
69 30204641031 ชนานาฎ เฉลยภพ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
70 30204640765 กนิษฐา มีเทพ 3020401 - สาขางานธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ