วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 18 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 30216641175 ณัฐวรรณ ตันติเกตุ 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
2 30216642347 ศิรภัสร อ่อนน่วม 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
3 30216641703 ธันยนันท์ ม่วงปาน 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
4 30216642133 ธารทิพย์ ถีระวงษ์ 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
5 30216642287 กิตติศักดิ์ เมี้ยนเทศ 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
6 30216641744 สุภาวดี แซ่จ๋าว 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
7 30216641743 สุมิตรา แก้วเคน 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
8 30216641224 ปัทมา พุทธละ 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
9 30216641196 กุมภา แซ่กือ 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
10 30216641198 วริศรา ปานนุ่น 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
11 30216641615 มุกดาภา พรมยาลี 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
12 30216641197 สโรชา กุลมุ้ง 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
13 30216641823 เนตรดาว ทองคงหาญ 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
14 30216641287 ชลธิชา กัญญา 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
15 30216641742 ปิยะธิดา ศรีมุข 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
16 30216641804 ประภัสสร อุดมชุม 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
17 30216640931 ธัญลักษณ์ แถลงกิจ 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
18 30216640831 ผกามาศ น้อยมาลัย 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว