วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 16 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 30216650406 อันดา เหล่าแกมแก้ว 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
2 30216650832 ปณิตา บุญเขื่อง 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
3 30216650725 อมรรัตน์ แย้มสุข 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
4 30216650785 กวินทิพย์ ประคอง 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
5 30216650597 รุ่งรวิน เมนไธสง 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
6 30216650711 อาทิตยา สุ่มพัฒน์ 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
7 30216650716 ดวงกมล สุขจันทร์ 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
8 30216650565 นิตยา เนียนไธสง 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
9 30216650509 ณิชาภัทร รุกขชาติ 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
10 30216650442 ณัฐนันท์ สุทธิชัย 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
11 30216650802 ชนัญญา อุ่นคำ 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
12 30216650562 - ลงทะเบียนแล้ว
13 30216651122 จีรนันท์ หนูสาร 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
14 30216651167 พัชรี อินคำพร 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
15 30216650991 พิมพ์วลัญช์ เหง้าโอสา 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
16 30216651946 วรรณิษา วัดภู่ 3021601 - สาขาการจัดการสำนักงาน (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว