วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 16 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 30404641551 ชลธิชา ฮกซุ่นเฮง 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 30404642382 รัตน์วรรณ เอี้ยวสกุล 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 30404641794 ปริศนา​ คำสุน 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
4 30404640754 สลิลทิพย์ จำนงค์ 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
5 30404640834 ทักษพร เพ็งดวงใหญ่ 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
6 30404640724 ตะวัน กลิ่นดาว 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
7 30404640844 ปนัดดา ปฐมภู่ 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
8 30404640814 ดวงนภา แจ่มหม้อ 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
9 30404640688 กัลยรัตน์ ตัน 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
10 30404640730 ฐิติมา บุญแสง 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
11 30404641106 ฑิฆันพร วงค์มณีสัย 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
12 30404640830 อดิลักษณ์ พรมฤทธิ์ 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
13 30404640903 เทียนทอง หล่อพันธ์ 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
14 30404640985 สุภาพร เดชบริวาร 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
15 30404640851 วลัยพร กันยาโพธิ 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
16 30404640717 รุ้งตะวัน เขียวพริ้ง 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ