วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 04/10/2022 จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน
1 30404650692 กิตติกร ยาหอม 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
2 30404650684 รัตนาภรณ์ อินปรี 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
3 30404650580 ปวันรัตน์ แสงสุข 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
4 30404650453 กันยารัตน์ เชื้อโคกสูง 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
5 30404650588 โชติกา รุ่งจันทร์ 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
6 30404650712 บัณฑิตา อินบัว 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
7 30404650774 ปันฑิตา จิตรตรง 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
8 30404650788 กัญชพร นฤภัย 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
9 30404650386 ใบเตย - 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
10 30404651957 อาภัสรา ทองบุตร 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
11 30404651960 พรมรินทร์ บุญช่วย 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
12 30404651953 อรวี มณีเขียว 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
13 30404651187 อมรเทพ สายตรง 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
14 30404651950 ศิรินภา ทับจีน 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
15 30404651956 เยาวลักษณ์ สระแก้ว 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
16 30404651954 สุมารินทร์ บุญเกตุ 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
17 30404651948 จิตติมาศ ทรัพย์พูล 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
18 30404651964 กวินทรา วงค์ฟอง 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
19 30404651963 ศิโรรัตน์ มีเพ็ชร 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว
20 30404651965 วารินทร์รัตน์ แจ่มหม้อ 3040401 - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว