วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 7 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 30406642163 ขวัญชัย เกิดสูงเนิน 3040601 - สาขาการจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 30406641979 อุษา ตั้งมั่น 3040601 - สาขาการจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
3 30406641978 กณิศ กุมารสิทธิ์ 3040601 - สาขาการจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
4 30406641980 ณัฐวิภา ภิรมย์มาต 3040601 - สาขาการจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
5 30406640914 สุพัตรา หนูหิรัญ 3040601 - สาขาการจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
6 30406640861 ณัชพล สุขมาก 3040601 - สาขาการจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
7 30406640893 อธิภาวดี เฉลภพ 3040601 - สาขาการจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ