วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สรุปผลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำวันที่ 21/10/2021 จำนวนทั้งสิ้น 33 คน

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นักศึกษา สาขาที่สมัคร สถานะลงทะเบียน สถานะสั่งจองเครื่องแบบ
1 30901641630 อดิศักดิ์ วงษ์สุวรรณ 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
2 30901642264 วงศกร​ พุทธรักษา​ 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
3 30901642036 เนตรนภา มณีพูล 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
4 30901641402 ธนัฐพล เอี่ยมสุพรรณ 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
5 30901642374 ปาริชาติ สังวาลวงศ์ 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
6 30901642373 ณัฐภัทร ผงคำ 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
7 30901641752 ก้องเกียรติ สารกิจ 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
8 30901641375 สุนันทา บุญยงค์ 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
9 30901641987 ศุภณัฐ วิเชียรรัตน์ 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
10 30901641498 อลิชา บำรุงยา 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
11 30901641376 ฑิดารัตน์ ปู่สุข 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
12 30901642066 อาภัสรา หันประดิษฐ์ 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
13 30901641975 ใบเฟิร์น โพธิ์ชื่น 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
14 30901640886 พีรพล ศรศิลป์ 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
15 30901640948 นพกร ถมทอง 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
16 30901640949 นพดล ถมทอง 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
17 30901641059 สุดารัตน์ สิงห์ลอ 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
18 30901641014 มัฑณา กัลปา 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ชำระแล้ว
19 30901640966 ณปภัช ยิ่งสุขมงคล 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
20 30901640982 กนกวรรณ ปานเอก 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
21 30901641073 เสาวรส มั่นแก้ว 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
22 30901640984 ศรสวรรค์ จันทร์แก้ว 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
23 30901640936 พิชญาภา ใจมา 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
24 30901641011 อารีรัตน์ พุ่มศิริ 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
25 30901640980 ปริญญา ทองสวัสดิ์ 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
26 30901640998 ภูเบศ สุดมี 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
27 30901641085 จินดาหรา พรมมี 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
28 30901640836 สุธิมนต์ เพียสุระ 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
29 30901640961 ณัฐมน กระต่ายทอง 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
30 30901641043 เสาวลักษณ์ เล็กฉิม 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
31 30901641063 เมริษา วงษ์สวัสดิ์ 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
32 30901640766 ธนพล เหลืองชลธาร 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ
33 30901640911 จันทรกานต์ บุญทัน 3090102 - สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.) ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระ