วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
สรุปผลการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ประจำวันที่ 05/08/2020
ระดับ ปวส. จำนวนทั้งสิ้น 76 คน ขึ้นทะเบียน 55 คน